กบข.รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท รับคนพิการด้วย! สมัครทางระบบออนไลน์บัดนี้เป็นต้นไป

กบข. รับสมัครงานหลายตำแหน่ง บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัคร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://cfl.gpf.or.th/thai2019/classify.asp สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th หรืออีเมล์ [email protected] (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด การบริหารจัดการ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานด้านการตลาด งานขาย การจัดหาสิทธิพิเศษ หรืองาน Customer Relations
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing และการใช้งาน Application
 • มีทักษะในการทำ Presentation การนำเสนองาน และการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ ฝ่ายบริการสมาชิก

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น
 • ได้รับการอบรม และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM (Associated Financial Planner Thailand) หรือเทียบเท่า หรือได้รับการอบรม และได้รับใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License)
 • ประสบการณ์ในด้านการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติตามมาตรฐาน
 • มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูล

ผู้จัดการฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การเงินการลงทุน เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดการลงทุน ด้านการธนาคาร ด้านกำกับการปฏิบัติงาน ด้านบริหารจัดการด้านความเสี่ยง และด้านตรวจสอบ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านงานลงทุน การกำกับดูแลงานลงทุน การบริหารจัดการฐานข้อมูล
 • ความสามารถใช้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น Reuters, Bloomberg เป็นต้น
 • สามารถพูด เขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและเจรจากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความกระตือรือร้นในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและหาความรู้ใหม่ๆ ด้านการลงทุน อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน

 • ปริญญาโท ด้าน Risk management, Finance, Financial Engineering, Engineering, Economics, Statistics, Mathematics, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันอย่างน้อย 5 ปี
 • ทักษะและสมรรถนะที่โดเด่นทางด้าน Finance and Investment, Risk Management, Economics, Statistics and Mathematics Modelling, Computer Programming
 • มีความชำนาญเชิง Quantitative, มีความคิดสร้างสรร และมีแนวความคิดในการมองไปข้างหน้า, มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น, มีความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย, มีหลักตรรกะที่ดี, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 • หากมีความรู้ด้านตลาดทุนและตลาดเงิน รวมถึงประสบการณ์ด้านการลงทุนและบริหารกองทุน ในและ/หรือต่างประเทศ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขานุการผู้บริหารกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ หรืองานด้านการติดต่อประสานงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และอุปกรณ์สำนักงาน
 • มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และมีจิตบริการ
 • มีทักษะในการจัดการ สามารถปฏิบัติงานหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน และมีความละเอียดรอบคอบ

ผู้จัดการ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ (System Manager)

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน Operating System, Virtualization & Hybrid Cloud, Microsoft Office 365 และ IBM Note application server, Application Middle ware, Backup Tools,System Monitoring Tools, Security Software และ Utilities ต่าง ๆ
 • มีความรู้ด้านระบบเครือข่าย (Networking) และความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security)
 • มีประสบการณ์ในการดูแล server และระบบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี  
 • มีประสบการณ์ในการบริการทรัพยากร IT บนระบบ Cloud
 • หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้อง (เช่น Microsoft Certified Solution Associate-MCSA Server2012 , VMWare Certified Professional 6,-Data Center Virtualization) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสาร/ประสานงาน และทำงานเป็นทีมทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 • สามารถวางแผนงานในการดูแลระบบ และการดำเนินงานโครงการได้
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบได้
 • มีทักษะในการนำเสนอ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ (Programmer / Program Analyst)

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ หรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0-3 ปี
 • มีความสามารถในด้าน Programming Language หรือมีความรู้ในเทคโนโลยี Social Media และ Mobile Application
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C ได้
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี และมีทักษะการติดต่อประสานงาน

ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Operation)

 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ บริหารสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 5-7 ปี ในงาน IT Risk Management & Cybersecurity Management / Information Security Management & IT BCM / IT Operation Process / IT Governance
 • มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวขาญในมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข้องในระดับสากล เช่น NIST, ISO/IEC 27001, ISO31000, ISO 22301, ISO/IEC 20000 และ COBIT5 เป็นต้น

เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ (Network Admin)

 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) โดยเฉพาะ Cisco/Switch Router ,Bluecoat / Reverbed Bandwidth Management ,Cisco/Aruba WiFi เป็นต้น
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย (Security) โดยเฉพาะ Cisco/Palo Alto/Checkpoint Firewall ,Blue Coat/Palo Alto Secure Web Gateway ,Imperva/F5/Akamai Web Application Firewall ,Source Code Scan เป็นต้น
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการดูแล ระบบเครือข่าย (Network/WiFi) และ ระบบรักษาความปลอดภัย(Security) หรือระบบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี  
 • สามารถติดตั้ง ดูแลและแก้ไข ระบบเครือข่าย (Network/WiFi) และ ระบบรักษาความปลอดภัย(Security) ได้
 • สามารถดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ระบบเครือข่าย (Network/WiFi) และ ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ได้
 • มีทักษะด้านการใช้ Smart Phone กับระบบเครือข่าย (Network)
 • มีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การประสานงาน
 • มีจิตบริการ    
 • หากผู้สมัครมีประกาศนียบัตร Cisco CCNA หรือ CompTIA Security + หรือ CEH จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารสำนักงาน (ช่างเทคนิค)

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้ในระดับเดียวกัน. ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือวิชาช่างก่อสร้าง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านระบบประกอบอาคารต่างๆ และ/หรืองานก่อสร้าง ปรับปรุงตกแต่ง และซ่อมแซมอาคาร
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

พนักงานธุรการ (คนพิการ – สัญญาจ้างชั่วคราว)

 • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือด้านร่างกาย (เดินได้) เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานทั่วไปและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

เจ้าหน้าที่กำกับคุณภาพทะเบียนจ่าย บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (TAS)

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ / การจัดการ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากผู้สมัครมีความรู้ด้านกฎหมาย หรือ พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ