ครึ่งปีแรก การบินไทย ขาดทุน 6.8 พันล้านบาทบริษัท การบินไทย แจ้ง ตลท. ถึงผลดำเนินงานบริษัท ครึ่งปีแรกขาดทุนสุทธิ 6,878 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 122.9% สาเหตุมาจากหลายปัจจัย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึง ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาส 2 ของปี 2562 ว่า มีรายได้รวมทั้งสิ้น 42,509 ล้านบาท โดยต่ำกว่า ไตรมาสเดียวกันของปี 61 อยู่ที่ 4,730 ล้านบาท หรือ 10.0% โดยสาเหตุสำคัญเนื่องจากปัญหาเครื่องยนต์ส่งผลต่อการใช้งานของเครื่องบิน และมีปัจจัยด้านการแข่งขันรุนแรง ทำให้รายได้ลดลง 3,270 ล้านบาท หรือ 7.7%

ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายรวม 49,621 ล้านนบาท ต่ำกว่า 61 อยู่ที่ 425 ล้านบาท ส่งผลให้ บริษัทฯและบริษัทย่อยขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 7,112 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปี 61 อยู่ 4,305 ล้านบาท (153.4%)


โดยส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อย มีขาดทุนสุทธิ 6,878 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปี 61 อยู่ที่ 3,792 ล้านบาท หรือ 122.9% ซึ่งเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6,884 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 3.15บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.73 บาทต่อหุ้น หรือ 121.8%

ขณะที่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทฯ มีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 5.72 ล้านคนต่ำกว่าปีก่อน 3.1% เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง ได้รับผลกระทบจากสายการบินต้นทุนต่ำ

สําหรับด้านการขนส่งสินค้า มีปริมาณการผลิตต่ำกว่าปีก่อน 3.4% ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (RFTK) ต่ำกว่าปีก่อน 16.3% ส่งผลให้อัตรา การบรรทุกสินค้า (FreightLoadFactor) เฉลี่ยเท่ากับ 52.8% ต่ำกว่าปีก่อนที่มีเฉลี่ย 60.7% โดยมีจำนวนเครื่องบินที่ ใช้ในการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 103 ลำ ซึ่งลดลง จากไตรมาสเดียวกัน ของปี61 อยู่ 2 ลำ

ข่าวจาก brighttv

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ