สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครทางอีเมล์บัดนี้-19เม.ย.62

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพ

1. พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ 4 อัตรา ป.ตรี/ป.โท ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์สังคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์การจัดการสารสนเทศดิจิทัล นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาใดที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ปฏิบัติ

3. พนักงานโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ป.ตรีทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อทางการศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ปฏิบัติ

4. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร นิติศาสตร์

5. พนักงานบริหารงานบุคคล 2 อัตรา ป.ตรี/ป.โท ทางสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

6. พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 อัตรา ป.ตรีทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

เปิดรับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-19เม.ย.62 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9757 และ 02-141-9642

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ