อย.เปิดแสดงความคิดเห็นแล้ว!! ร่างกฎหมายลูกนิรโทษครอบครอง ‘กัญชา’ 90 วัน

 

หลังจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระบุว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ


(อ่านเพิ่มเติม>> โปรดเกล้าฯพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ‘กัญชา-กระท่อม’ เผยสาระสำคัญครอบครอง-ใช้ทางการแพทย์)

ซึ่งสาระสำคัญของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับนี้มีเรื่องการคลายล็อกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งมีประเด็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายลูกนิรโทษการครอบครองกัญชาภายใน 90 วัน

ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)  ได้นำสาระสำคัญของร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการครอบครองกัญชาของ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มองค์กร หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยต่างๆ กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มบุคคลอื่นๆ  หากมาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วันจะละเว้นโทษ และต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายใหม่ โดยได้เปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชา เพื่อใช้รักษาโรค/ศึกษาวิจัย ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ (บทนิรโทษกรรม) (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งร่างดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ฉบับ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางเว็บไซต์อย.http://www.fda.moph.go.th

โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแบ่งดังนี้

1.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจงการมีไว้ในครอบครองกัญชา สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5  และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วยตามมาตรา 22(2)  ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ พ.ศ. ….

โดยในร่างประกาศฉบับนี้ ยังมีแบบการแจ้งมีไว้ในครอบครอง ยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกัญชา และหนังสือแสดงการมีไว<ในครอบครอง ยาเสพติดให><โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา>้ในครอบครองยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกัญชา

2.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562  ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ พ.ศ. ….

โดยในร่างประกาศได้แนบบันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และแบบ บันทึกแจ้งการส่งมอบและรับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่มีไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่ใช้รักษาตัวเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ตามมาตรา 22   แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

3.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการส่งมอบและการทำลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ  ตามมาตรา 22   แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

โดยในร่างประกาศนี้จะอยู่ในกลุ่มของบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่ 2 กลุ่มข้างต้น  ซึ่งในร่างประกาศนี้ได้แนบแบบบันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครอง การส่งมอบและรับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา  ตามมาตรา 22   แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

อย่างไรก็ตาม สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/ViewPublicHearing.aspx?Name=Public%20Hearing%20No.28

ทั้งนี้ ยังมีการเปรียบเทียบร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ

 

 

ข่าวจาก : มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ