13 ก.พ.62 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง หมู่ 3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เดินทางมารับหนังสือคัดค้านการยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต่างๆจาก พ.ร.บ.ปกครองส่วนท้องถิ่น จากกลุ่มสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี ที่มารวมตัวกันประมาณ 400 คน

นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ทางสมาคมขอออกแถลงการณ์ในนามกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนนทบุรี และกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ มีประกาศยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชน ได้รับความเดือดร้อน เพราะท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมือง เทศบาลนครแล้ว ไม่สามารถดำเนินการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้

ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้นำพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 4 มาตรา 12 มาตรา 48 เตวีสติ มาบังคับใช้ ซึ่งสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการเรียกร้องเสนอพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 “มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 “การยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทำมิได้”  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ส่งผลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลเกิดความกังวลใจว่าหากไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แล้วจะทำให้สังคม ชุมชนเกิดปัญหาด้านยาเสพติด ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 มาตรา 3 วรรค 2 ได้บัญญัติ ว่า “การยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทำ มิได้” ซึ่งแสดงเจตจำนงไว้ชัดเจนแล้วว่าให้มีการเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล ถึงแม้ว่าจะเป็นเขต เทศบาลใดๆ

“แต่มีผู้ตีความพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าห้ามนำมาใช้ในเขตเทศบาล เพราะเขตเทศบาลมี พระราชบัญญัติเทศบาลแล้วนั้น พวกเรากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชน จังหวัดนนทบุรี ก็เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงห้ามนำพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่มาใช้ในเขตเทศบาล เพราะพระราชบัญญัติเทศบาล ซึ่งประกาศใช้เมื่อ ปี 2496 แต่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ นั้นได้ทาการแก้ไขใหม่เมื่อปี 2552 แล้ว และพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับนั้นก็เป็นกฎมายในพระราชบัญญัติเหมือนกันมีสิทธิ์และศักดิ์ที่เท่าเทียมกัน” นายสุรสีห์ กล่าว

ด้านนายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนขอฝากไปถึงนักการเมือง พรรคการเมืองที่ออกมาประกาศนโยบายต่าง ๆว่าจะทำให้ได้นั้น พวกเราต้องการนโยบายสัมผัสได้ การออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาบังคับใช้ ไม่ให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความเป็นธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในตำบล หมู่บ้าน เป็นผู้สนับสนุนนำนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ประสานดูแล นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนราษฎรไปสู่การแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ และผลดีแก่ ราษฎร เป็นจุดเชื่อมสร้างความเป็นน้าหนึ่งใจเดียว ยึดโยง ปกป้อง เทิดทูนและธำรงรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ยึดโยงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลอมรวมประชาชนให้มีความ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข่าวจาก : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


Advertisement

แบ่งปัน
กำนันค้าน กำนันประท้วง ยกเลิกกำนัน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

กกต.เผยผลสอบนำบัตรไปกาทั้งเล่ม ไม่พบเจตนาผิด แค่เหตุชุลมุน-ไม่เข้าใจกัน
ผ่อนสบายๆ! ธอส.อนุมัติบ้านล้านหลังเฟส2 อีก1แสนล้าน เตรียมขอคลังขยายเวลาผ่อนเป็น50ปี
กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-16เม.ย.
กบข.อัพเกรดแอพพลิเคชัน ‘My GPF’ ให้ข้าราชการเช็คยอดเงิน-เช็คโปรโมชันร้านค้าต่างๆผ่านมือถือได้
อสม.เฮ! กรมบัญชีกลางจ่ายเงินค่าป่วยการ 1.8 พันล้าน 20 มี.ค.