แบงก์ชาติรับสมัครนิติกร ป.ตรีขึ้นไป TOEIC550 ประสบการณ์2ปีขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น28,500 บัดนี้-5ก.พ.62





 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครนิติกร/นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย (ปิดรับสมัคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)

ความรับผิดชอบหลัก

– ให้คำปรึกษา พิจารณาให้ความเห็น วินิจฉัย ตีความ ศึกษา ยกร่าง รวมทั้งร่วมดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ ธปท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายด้านการเงินการธนาคาร รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หนังสือเวียน สัญญา และความตกลง เพื่อให้การดำเนินภารกิจของ ธปท. อยู่ในกรอบของกฎหมาย ลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

– ให้ความเห็นทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือด้านคดี การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ธปท. รวมทั้งงานด้านต่างประเทศ

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

2. ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

3. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

– ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านนิติศาสตร์บัณฑิต และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมาย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

– สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือ

– ปริญญาโท ทางกฎหมาย หรือเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินและการธนาคาร หรือการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

– สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี

– มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

– มีทักษะในการจับประเด็น ความคิดเชิงตรรกะ ความคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดเชิงระบบที่ดี

การทดสอบ

1. สอบข้อเขียน

1.1 ข้อสอบข้อเขียน

1.2 ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงาน

(1) กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป ได้แก่ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(2) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ

(3) กลุ่มวิชากฎหมายและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ธปท. ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน การตรวจร่างสัญญา

2. สอบสัมภาษณ์ : ผู้ที่สอบผ่านข้อสอบ ข้อเขียน และ ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงาน จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสหชัย โทร. 022835549

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ