SME Bank รับสมัครเจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-11ม.ค.62

 

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ส่วนอนุมัติสินเชื่อ 1 – 6 (Loan Factory) จำนวน 11 คน

รายละเอียด

พิจารณาวิเคราะห์รายงานการขออนุมัติสินเชื่อ บนระบบอำนวยสินเชื่อ CF on Web ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อ วงเงินรวมรายละไม่เกิน 1.0 ล้านบาท กำกับ ควบคุม และติดตาม  การปฏิบัติงานการวิเคราะห์สินเชื่อในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของธนาคาร จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และเป้าหมายธนาคาร ประสานงานกับหน่วยงาน ด้านการตลาด เพื่อพิจารณาวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ติดตามคุณภาพลูกหนี้ที่อนุมัติภายใต้ ความรับผิดชอบ เพื่อนำส่งข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกันแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้กระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการควบคุมการเกิดปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 
  • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-11 ม.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ