กรมฝนหลวง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-25ก.ค.60

 

กรมฝนหลวง โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง 

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาอื่นที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่จ้าง 
2. สามารถขึ้นปฏิบัติงานบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงได้ 
3. การปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีความประพฤติดี 
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
5. สามารถทำงานล่วงเวลาหรือเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
6. มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีมทำงาน ภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 


เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สำเนาประวัติการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
4. ใบรับรองแพทย์ 
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
6. สำเนาหน้าเล่มสมุดเงินฝากธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

ระยะเวลาในการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 20-25 ก.ค.60 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
สถานที่รับสมัคร : ศุนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าอากาศยานขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 043-468223,043-468217

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ