โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวช.บัดนี้เป็นต้นไป

 


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัคร นายช่างกายอุปกรณ์ ระดับ 1 ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 9,410 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท และค่าตอบแทน Top Up 840 บาท)

ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
ปฏิบัติงานช่างกายอุปกรณ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างกายอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ช่วยตรวจวัดส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วย และให้การวินิจฉัยเพื่อออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่ไม่ซับซ้อน เช่น เบรส แขนเทียม ขาเทียม เท้าเทียม และรองเท้าชนิดต่างๆ ให้ถูกต้อง ตลอดจนช่วยตกแต่ง ดัดแปลง แก้ไข เสริมแต่ง และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้เหมาะสมกับความพิการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
2. เพศชาย (ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
3. อายุระหว่าง 18 – 35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2525 – 2542)

การติดต่อยื่นใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องมาติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้นล่าง ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 02-256-4054 หรือสมัครผ่านทางเว็บไซด์ http://www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob/job/ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสมัครงาน
เอกสารที่ระบุต่อไปนี้ ต้องถ่ายสำเนาแล้วรับรองเอกสารถูกต้อง และถ้าเอกสารต่าง ๆ มีรอย ขูด ขีด ลบ แก้ไข หรือ ชื่อนามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกันทางโรงพยาบาล จะถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้ไม่ได้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชน ใบสด.8 หรือใบ สด.43
3. ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัคร

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ