รร.โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครครูหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง ครูผู้สอน (โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน) 1. ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกจิตวิทยา) 1 อัตรา 2. ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอก การเงิน/การบัญชี) 1 อัตรา 3. ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกนาฏศิลป์) 1 อัตรา 4. ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกเกษตร) 1 อัตรา 5. ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกสังคมศึกษา)1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Advertisement 2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีหนังสือรับรองการ ปฏิบัติงานในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และกําลังศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เงินเดือน 18,000 ระยะเวลาการจ้าง :ตามที่ได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ตําบลบ้านเล่า อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 2 – […]

error: