“เปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก.” เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร 2567 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

Advertisement “ที่ดิน ส.ป.ก.” หากจะยื่นขอเปลี่ยนเป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร 2567” มีวิธีการ-ขั้นตอน-เงื่อนไข รายละเอียดอะไรอย่างไรบ้าง Advertisement หลังจากวันที่ 15 ม.ค. 67 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน “Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี นครนายก สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี อุทัยธานี และจังหวัดเพชรบุรี Advertisement ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายให้พี่น้องเกษตรกรได้อยู่ดีกินดี และลดความเหลื่อมล้ำซึ่งจากนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 […]

เผยโฉม ‘โฉนดครุฑเขียว’ เศรษฐา นำร่องแจก 15 ม.ค.นี้ 25,000 ฉบับ

นโยบายการเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิในที่ดินของรัฐบาล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน รัฐบาลจะ Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญ เพิ่มสุขปีใหม่ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในวันที่ 15 ม.ค.2567 จะนำร่องก่อน 25,000 ราย พร้อมกันทั่วประเทศ โดยภายในงานนี้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ส่งสารถึงเกษตรกรทั่วประเทศผ่านวีดีโอ การมอบครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา สำหรับส่วนภูมิภาคกำหนดจัดงาน ณ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ การเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรดังกล่าวจะอนุญาตให้เปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ทั่วประเทศ 22 ล้านไร่ จำนวน 1,628,520 ราย เอกสารสิทธิรวม 2,205,561 ฉบับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ดิน ส.ป.ก.ที่มีกว่า 22 ล้านไร่ พร้อมที่จะปรับเป็นโฉนดทั้งหมด แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการถือครองที่ดินอย่างน้อย 5 ปี […]

วิธีลงทะเบียน ส.ป.ก. ออนไลน์ ยื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนโฉนดเพื่อการเกษตร

วิธีลงทะเบียนเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนด ทำได้ทางออนไลน์ พร้อมเช็กสิทธิ และเอกสารที่ต้องมี ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร หรือ คปก. มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดย คปก. กำหนดให้เกษตกรที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป เอกสารที่เกษตรกรต้องเตรียมมีดังนี้ ส.ป.ก.4-01 (ฉบับผู้ถือ) สำเนาสัญญาเงินกู้ ธ.ก.ส. (กรณีกู้เงิน ธ.ก.ส.) บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (วันที่ระเบียบใช้บังคับ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ วันที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก) วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก) การนับ 5 ปี สามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง อาทิ รายชื่อที่ประกาศ […]

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยน “ส.ป.ก.4-01” เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”มีผลบังคับใช้แล้ว

เว็บไซต์ ‘ราชกิจจานุเบกษา‘ เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดก สิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงนามโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ค.ป.ก.) และให้ระเบียบฯฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป ระเบียบฯฉบับนี้มีสาระสำคัญ เช่น เพิ่มบทนิยามคำว่า ‘โฉนดเพื่อการเกษตร’ และให้เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถนำเอกสารสิทธิที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ของตนเอง ไปยื่นขอเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้ โดย ส.ป.ก. จะต้องพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และหากไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ให้ ส.ป.ก. ขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน พร้อมกันนั้น ให้เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินตามโฉนดเพื่อการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อาจยื่นคำขอสละสิทธิของตนทั้งหมดหรือแค่บางส่วนต่อ ส.ป.ก.จังหวัด […]

error: