สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

Advertisement สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 Advertisement 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย อัตราเงินเดือน : 21,320 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเมือง นิติศาสตร์ การบริหาร 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทั่วไป Advertisement 3.ชื่อตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ […]

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 25 ต.ค.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานที่จะปฏิบัติมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดโทร 053-114096-7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง […]

error: