ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 33อัตรา ปฏิบัติงานกทม.,สุราษฎร์ฯ,นครราชสีมา สมัครออนไลน์บัดนี้-4ม.ค.62

Advertisement   Advertisement   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานโดยมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ รหัสคุณวุฒิ 01 คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบัญชีการเงิน ฝ่ายการบัญชี รหัสคุณวุฒิ 02 คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร โดยต้องจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย รหัสคุณวุฒิ 03 คุณวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน Call Center ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ฝ่ายบริหารงานกลาง รหัสคุณวุฒิ 04 คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี หน่วยงานต่าง ๆ รหัสคุณวุฒิ 05 คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปี ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย รหัสคุณวุฒิ 06 คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตว่าความ สำนักงานไปรษณีย์เขต 3 (จังหวัดนครราชสีมา) รหัสคุณวุฒิ 07 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด […]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครวิศวกรโยธาและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 7-11ม.ค.62

    กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง (2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 11,850-13,010 บาท ปฏิบัติงานที่แขวงทางหลวงชนบทระนอง (1)ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ (2)ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และเป็นผู้มีประการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี […]

ป.ป.ส.รับสมัครเจ้าหน้าที่25อัตรา ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก ปฏิบัติงาน กทม-ภูมิภาค สมัครออนไลน์บัดนี้-4พ.ย.61

    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด 25 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตรต์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์(จะต้องมีหน่วยกิตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย) สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด พื้นที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 (ปปส.ภ.1) จังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 (ปปส.ภ.2) จังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 (ปปส.ภ.3) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 (ปปส.ภ.4) จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (ปปส.ภ.5) […]

52อัตรา!!กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 5-9พ.ย.61

    กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 12,430 บาท ปฏิบัติงาน กทม. วุฒิ ม.3/ม.6 2. พนักงานห้องทดลอง 1 อัตรา เงินเดือน 12,430 บาท ปฏิบัติงาน กทม. วุฒิ ม.3/ม.6 3. ช่างสรรพาวุธ 27 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท ปฏิบัตงาน กทม./ลพบุรี/สุราษฎร์ธานี วุฒิ ปวช./มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี 4. ช่างกลโรงงาน 9 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท ปฏิบัติงาน กทม. วุฒิ ปวช./มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 อัตรา เงินเดือน 13,280 […]

สำนักงานยุติธรรมสุราษฎร์ฯ รับสมัครนิติกร (ป.ตรี) 29-31ต.ค.61

    สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตึกอัยการ ชั้น 3 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 29-31 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี21-27ส.ค.61

    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21-27 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ปฏิบัติงาน/รับสมัครที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4481 1466  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ปี ปฏิบัติงาน/รับสมัครที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7728 7156 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    

40อัตรา!!กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์26ก.ค.-3ส.ค.61

    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม จิตวิทยา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร บัญบัณฑิต หรือพาณิชยศาสตรบัณฑิต 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.25ก.ค.-7ส.ค.61

    กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒฒิ ปวช.จากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัคพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 25 ก.ค.-7 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 077 240 612  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 29มิ.ย.-5ก.ค.61

    กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ชั้น 2 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7738 0461-3 ภายในวันที่ 29 มิ.ย.-5 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ปวช.ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-4พ.ค.61

    กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 11 ชั้น 1 ภายในวันที่ 26 เม.ย.-4 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 6
error: