(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส/ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร(คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป  *ต้องเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ.2552 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 ก.ค.2555) และบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง 1. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ เงินเดือน 11,280 บาท – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 1 อัตรา – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 1 อัตรา – […]

(51อัตรา ป.ตรีทุกสาขา รับเพิ่มอีก3จว.) สนง.สถิติแห่งชาติ รับสมัครงานบัดนี้-6ต.ค.59

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท รับเพิ่มอีก 3 จังหวัด รายละเอียดดังนี้ 1. สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร 13 อัตรา รับสมัคร 22-27 ก.ย.59 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร โทร.0 5661 1085 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  2. สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา 6 อัตรา รับสมัคร 26-30 ก.ย.59 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  3. สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม 32 […]

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.พิจิตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (28 ต.ค. – 1 พ.ย.56)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.พิจิตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโยธา อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้างสำรวจและทดลองวัสดุทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ และทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานควบคุมการใช้ การบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาออกสำรวจ เพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวมเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางผังเมืองในอนาคต […]

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (28 ส.ค – 4 ก.ย.56)

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค – 4 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน […]

1 2
error: