สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานน่าน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 19-23ก.พ.61

Advertisement   Advertisement   Advertisement กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 19-23 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(52อัตรา)มทร.ล้านนา รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.เอก บัดนี้-25ก.ย.60ทางอินเทอร์เน็ต

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัคร 52 อัตรา ดังนี้ พนักงานสายวิชาการ อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 32 อัตรา ค่าตอบแทน 29,400 บาท พนักงานสายสนับสนุนบริหาร 1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา (เชียงใหม่) ค่าตอบแทน 19,500 บาท 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่) ค่าตอบแทน 19,500 บาท 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ลำปาง) ค่าตอบแทน 19,500 บาท 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่) ค่าตอบแทน 19,500 บาท 5. นักวิชาการศึกษา จำนวน […]

กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 11-15ก.ย.60

  กรมหม่อนไหม โดย ศมม.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับ ป.ตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกกีฏวิทยา ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการการผลิตพืชและส่งเสริมการเกษตร – ได้รับ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตวบาล – มีประสบการณ์ทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน (ศมม.น่าน) ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน ภายในวันที่ 11-15 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-682236-7 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 1-21ก.ย.60

  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ปฏิบัติงานปทุมธานี, ฉะเชิงเทรา – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป และได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ หรือทางพืชสวน 2. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ปฏิบัติงาน กทม. – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป และได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ดังนี้ 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางธรณีวิทยา 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ […]

ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.15-22ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 16 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 11,280 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 3 ภายในวันที่ 15-22 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปวส19-25เม.ย.60

  กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.  1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 1) จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวช.สาขาวิชาพณิชยการ ปฏิบัติงานที่ : สวพ.1 (เชียงใหม่) 2. ช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (เขต 1) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 ปฏิบัติงานที่ : ศวพ.น่าน 3. พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 1) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส/อนุปริญญา27-31มี.ค.60

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ 2) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ 3) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน สถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม […]

(50อัตราสมัครออนไลน์)กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี3-17มี.ค.60

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน 1. บุคลากร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. พนักงานธุรการ 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรมและหน่วยงานในส่วนกลาง – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. วิศวกรโยธา 3 อัตรา เงินเดือน […]

สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.พ.60

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง) ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ภายในวันที่ 8-15 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(167อัตรา)กองทัพภาคที่3 รับสมัครทหารกองหนุนและพลเรือนเป็นอาสาทหารพราน บัดนี้-30พ.ย.59

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 167 อัตรา กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 35 อัตรา กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 33 อัตรา กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 70 อัตรา กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 20 อัตรา กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-30 พ.ย.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด

1 2
error: