สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ม.3-ป.ตรี 10-19เม.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 1. แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิซาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2. นักวิาการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา – ได้รับบริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมขน สาขาวิขาการแพทย์แผนไทย สาขาวิขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาซาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม Advertisement 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา – ได้รับบริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา – ได้รับบริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา 5. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา – […]

สสจ.อุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 20-24มี.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง  1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี) 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 2.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

สสจ.อ่างทอง รับสมัครบรรจุพยาบาลวิชาชีพ14อัตรา บัดนี้-17มี.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 14 อัตรา สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-17มี.ค.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3561-1222 ต่อ 149 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 9-15มี.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 9 -15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รับสมัคร สสจ.นครนายก รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์-นวก.คอมพิวเตอร์ บัดนี้-10ก.พ.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ รพ.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก บัดนี้-10ก.พ.66 ในวันและเวลราชการ โทร.0 3738 2015 ต่อ 1103 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.แพร่ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8ก.พ.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิขาแพทยศาสตร์ สาขาวิขาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิศการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิซาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา เกษตศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมตาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิซาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาใสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิซาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 25 ถนน บ้านใหม่ ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2-8ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.อุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 30ม.ค.-3ก.พ.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  1. นักวิชาการสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 2. นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 3. […]

สสจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-19 ม.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานการเงิและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งสิ่งแวดล้อม 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข ทางเวชกิจฉุกเฉิน 3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 4 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง […]

สสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครบรรจุพนักงาน50อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-18ม.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พยาบาลวิชาชีพ 16 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 3. งนักโภชนาการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 4. นักจิตวิทยา 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก 5. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 3 อัตรา ค่าจ้าง 13,800 บาท ปวส.เวชระเบียน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 […]

สสจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงาน21อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 3-9ม.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา ภายใน 3-9ม.ค.66 – พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย ในวันและเวลาราชการ – พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.ชาติตระการ – พนักงานบริการ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.บางระกำ – พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.บางระกำ – พนักงานประจำตึก […]

1 2 3 8
error: