สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงานอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30เม.ย.67

Advertisement Advertisement   สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน 1. พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาในสาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการ ทำงานที่เกี่ยวข้อง – วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป – วุฒิปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail.: [email protected] ระหว่างวันที่ 10 -30 เมษายน 2567 ภายในเวลา 16.30 น. (เอกสารหลักฐานฉบับ จริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์) Advertisement รายละเอียดเพิ่มเติม  2. พนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโส จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาในสาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ […]

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-20 มี.ค.67

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.หัวหน้างานพัฒนาโครงการ จำนวน 1 อัตรา 2.พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา เอกสารรายละเอียดการสมัคร 3. พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา เอกสารรายละเอียดการสมัคร 4. ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา 5. พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส จำนวน 1 อัตรา เอกสารรายละเอียดการสมัคร

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงานตรวจสอบเอกสารฯ วุฒิ ไม่ต่ำกว่าป.ตรี

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตามที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2566 นั้น กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เห็นควรขยายระยะเวลาการรับสมัครตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ออกไปจนถึงวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้ทราบอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: [email protected] ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลา 16.30 […]

กปว.รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ/นักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้เป็นต้นไป

  กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ภายใต้การส่งเสริมและดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ผู้มีความประสงค์สามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองทุนผู้ประกอบการเทคโนโลยี รับสมัครหัวหน้างาน-พนักงานหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครทางอีเมล์บัดนี้-24ต.ค.66

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 1. หัวหน้างานอำนวยการ 1 อัตรา 2. พนักงานการบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา 3. พนักงานการเงินปฏิบัติการ 1 อัตรา 4. พนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการ 1 อัตรา 5. พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 1 อัตรา สมัครผ่านอีเมล์ บัดนี้-24ต.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานสนับสนุนด้านคลัง วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ บัดนี้-8ก.ย.66

  สำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เน้นสาขาบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-8ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร พนง.บันทึกข้อมูลGFMIS วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15มิ.ย.66

  สำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 1 ราย ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี เน้นสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคารและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบการณ์ในการบันทึกซ้อมูลในระบบ NEW GFMIS THAI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานนอกเวลาราชการเมื่อจำเป็น มีความขยันขันแข็งและเสียสละ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-15มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

TED Fund รับสมัคร พนง.ตรวจสอบภายในอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์3-5ปี

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส 1 อัตรา เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ตามแต่ตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ – ป.ตรี/ป.โท สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – วุฒิ ป.ตรีต้องมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป, วุฒิ ป.โทต้องมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป – คุณสมบัติอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30มี.ค.66 ภายใน 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2333-3700 ต่อ 4074, 089-132-4569 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน ป.ตรี บัดนี้-8มี.ค.66

  สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. พนักงานผู้ช่วยงานวิชาการด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 3เม.ย.66-30ก.ย.66 (อาจมีการพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป หากผลปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีความรู้ความสามารถด้านการจองตั๋วเครื่องบินผ่านโปรแกรม Amadeus จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 3เม.ย.66-30ก.ย.66 (อาจมีการพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป หากผลปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หากมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ของส่วนราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-8มี.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร.02-203-5000 ต่อ 24179 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานบันทึกข้อมูล ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.66

  สำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 1 ราย อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ 15,000 บาท ป.ตรี เน้นสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลในระบบ NEW GFMIS THAI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ยื่นเอกสารหลักฐานตาม ข้อ 4ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น 1 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา บัดนี้-31ม.ค.66 ในเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 5
error: