รับสมัครบรรจุเป็นนักเรียนไปรษณีย์100อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-7มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจําปีการศึกษา 2567 ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจําปีการศึกษา 2567 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จํานวน 100 คน จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้ 1. คุณวุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2542 – 7 มิถุนายน […]

error: