เตรียมเปิดสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 ภาค ก. แบบ Paper & Pencil จำนวน 380,000 ที่นั่ง

Advertisement สำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แจ้งแผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 พร้อมรายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ โดยมีแผนการดำเนินการสอบ ทุกระดับวุฒิ มีรายละเอียด ดังนี้ Advertisement วันที่ 19 มี.ค. -9 เม.ย.67 : กรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครสอบ อัปโหลดรูปถ่าย และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน ชำระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร วันที่ 12-22 เม.ย.67 : เปลี่ยนรูปถ่าย เฉพาะผู้ที่อัปโหลดรูปผิดพลาด อนุญาตเพียง 1 ครั้ง วันที่ 9 พ.ค. 67 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 2 ส.ค. 67 : ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ […]

error: