สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 27 อัตรา (7 – 29 ก.ค.57)

Advertisement สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 29 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ […]

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (ขยายเวลา บัดนี้ – 30 เม.ย.57)

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เม.ย.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – […]

error: