สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (ขยายเวลา บัดนี้ – 30 เม.ย.57)

สำนักงบประมาณ
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เม.ย.57

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่งานของสำนักงบประมาณ

[ads1]

2.ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล จัดทำเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – แนวคิดและเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร
– ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
– ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่งานของสำนักงบประมาณ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงบประมาณ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: