รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (18 – 24 ก.พ.57)

Advertisement รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 ก.พ.57 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, สาขาบริหารธุรกิจ, หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต Advertisement 3.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค […]

error: