(งานรัฐวิสาหกิจ)ธอส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานการเงิน ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-14ต.ค.61

Advertisement   Advertisement   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารการเงิน ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : พนักงานการเงิน (เกรด  4-5) ส่วนปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)ธอส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์13-22ก.ย.61

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์/อาวุโส (เกรด 4-7) ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ จำนวน 7 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการประเมินราคา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น   ด้านงานก่อสร้างโยธา หรือสำรวจ เป็นต้น อายุไม่เกิน 30  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หรือสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยระดับวิสามัญขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานที่สาขา หรือต่างจังหวัดได้ หากมีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคาทรัพย์สิน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ  การประเมินราคาทรัพย์สิน 1 ปีขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินหลักระดับชั้นวิสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันที่สมัครบัตรยังไม่หมดอายุ) […]

(งานรัฐวิสาหกิจ) ธอส.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 21-30พ.ย.59

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไป – มีสัญชาติไทย – เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ – ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี – ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว – ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ – ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี พนักงานวิเคราะห์ระบบงานอาวุโส (Senior Business Analyst) จำนวน 2 อัตรา 1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  2. จบการศึกษาปริญญาตรี/ โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. มีประสบการณ์วิเคราะห์ธุรกิจ (business analysis) ไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากเป็นด้านการเงินการธนาคาร  หรือ ด้านระบบ Core Banking  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความรู้ความเข้าใจระบบจัดการฐานข้อมูล (Relational Database)  ด้าน Oracle […]

ธกส.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน 1,595 อัตรา ภายในเดือนมกราคม 2557

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ,ผู้ช่วยการเงิน จำนวน 1,595 อัตรา ภายในเดือนมกราคม 2557 แผนงานสรรหาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ และผู้ช่วยพนักงานการเงิน ประจำปีบัญชี 2556-2557 หารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 56 ตรวจสอบอัตราว่างและจำนวนที่ธนาคารต้องการ ช่วงเดือน ธ.ค.56 บริหารจัดการการสอบ ช่วงเดือน ธ.ค.56 ขออนุมัติหลักเกณฑ์ ช่วงเดือน ม.ค.57 ประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเดือน ม.ค.57 กำหนดวัน เวลา สอบ ช่วงเดือน ก.พ. 57 ตรวจข้อสอบ ประมวลผล ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.57 ประกาศผลสอบข้อเขียน ช่วงเดือน เม.ย.57 กำหนดสอบสัมภาษณ์ ช่วงเดือน พ.ค.57 ทั้ง หมดด้านล่างไม่ว่าจะเป็นสาขาหรืออัตราว่าง ฯลฯ เป็นระเบียบที่ ธ.ก.ส. จัดสอบครั้งใหญ่เมื่อปี 2552 ซึ่งบัญชีได้หมดอายุลงแล้ว ตามข่าวต่างๆ ก็อ้างอิงเอาจำนวนอัตราว่างในอดีตมาทั้งสิ้น […]

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครงาน สังกัดส่วนงานในองค์กร (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) สังกัด ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และส่วนเครือข่าย (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เปิดรับสมัครงาน โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สังกัด  ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) 2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์  หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องเรียนคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 3. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.5 4. มีความรู้การใช้งานโปรแกรม UNIX 5. สามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นรอบ (กะ) ตามที่ได้รับมอบหมายได้  ตลอด 24 ชม.  โดยไม่มีเงื่อนไข 6. หากมีประสบการณ์ในด้านการใช้งานระบบของธนาคาร จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ สังกัด ส่วนเครือข่าย     1. เพศชาย  […]

error: