ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครงาน สังกัดส่วนงานในองค์กร (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) สังกัด ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และส่วนเครือข่าย (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

ธอส.สมัครงาน

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เปิดรับสมัครงาน โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สังกัด  ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์  หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องเรียนคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.5
4. มีความรู้การใช้งานโปรแกรม UNIX
5. สามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นรอบ (กะ) ตามที่ได้รับมอบหมายได้  ตลอด 24 ชม.  โดยไม่มีเงื่อนไข
6. หากมีประสบการณ์ในด้านการใช้งานระบบของธนาคาร จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ

สังกัด ส่วนเครือข่าย    

1. เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 ปี  (นับถึงวันรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร    สาขาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล    สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม
สาขาวิศวกรรมการผลิต       สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ       สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง       สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
3. มีเกรดเฉลี่ย  ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. สามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นรอบ (กะ) ตามที่ได้รับมอบหมายได้  ตลอด 24 ชม.  โดยไม่มีเงื่อนไข
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยไม่มีเงื่อนไข
6. สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
7. หาก มีประสบการณ์การทำงานด้านการติดตั้ง / ดูแล / แก้ไขปัญหาทางด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Network)      หรือมี    Certificate  ทางด้าน  Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

 

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2202 1847 และ 0 2202 1268

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ www.ghbank.co.th

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: