สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า เปิดสมัครงานราชการ (14 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2556)

Advertisement สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า เปิดสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลเว็บไซด์ (14 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2556)   Advertisement สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้าเปิดสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลเว็บไซด์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลเว็บไซด์ (Web Content Editor) อัตราเงินเดือน : – บาท (ยังไม่ระบุ) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดคุณวุฒิ : สำเร็จ [highlight]การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงเนื้อหาตลอดจนรูปแบบของเว็บไซด์ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล เนื้อหา ข่าวสารบนเว็บไซด์ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) […]

error: