สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัคด้วยตนเอง 4-22ก.ย.66

Advertisement Advertisement   สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาพาณิชยการ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ภายใน 4-22ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบรรจุเป็น พกส.21อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-31ก.ค.66

  ประกาศสถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. นักทัศนมาตร 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาทัศนมาตร และได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว 3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ขับรถ Mobile Storke และรถยนต์ส่วนกลาง) เพศชาย ป.ตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ในการขับรถ Mobile Storke /รถตู้/รถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ท. 2 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว 5. เจ้าพนักงานธุรการ 3 […]

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบรรจุนักวิชาการสถิติ ป.ตรี 17-28ต.ค.65

  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคลยุทธศาสตร์ และแผนงาน สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ภายใน 17-28ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 -16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ม.3-ป.ตรี20อัตรา

  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นายแพทย์ 1 อัตรา 2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน /อนามัยสิ่งแวดล้อม 3. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว 5. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา […]

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครนักวิชาการสถิติ-ผู้ช่วยพยาบาล บัดนี้-10มิ.ย.65

  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา นักวิชาการสถิติ  1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 […]

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบรรจุพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ18อัตรา

  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มีนาคม 2565 สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 2) นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา

  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564 สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. ทุกสาขา 5. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 4 อัตรา ปวส. ฉพ. 6. พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. ทุกสาขา 7. พนักงานประกอบอาหาร 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 8. พนักงานบริการ 2 อัตรา […]

1 2
error: