สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7-18เม.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา -ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สั่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัย สั่งแวดล้อม Advertisement 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา -ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 […]

error: