มอ.วิทยาเขตปัตตานี รับสมัคร จนท.ดูแลห้องประชุม วุฒิ ปวช.บัดนี้-21เม.ย.66

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม (สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีมนุษยสัมพันที่ดีและมีจิตบริการ Advertisement กรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน และส่งพร้อมหลักฐาน ทางไปรษณีย์ และจ่าหน้าซองถึง “งานบริหารทรัพยากรบคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรสะบิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000” โดยจะยึดวันที่ส่ง (ประทับตรา) ของไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 095-6749919 บัดนี้–21เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: