ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามจอดรถบริเวณช่องเว้าใต้สถานี BTS บังคับใช้แล้ว

Advertisement 9 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ยกเว้นรถที่ทํางานบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสในบริเวณช่องเว้าเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถใต้สถานี พ.ศ. 2567 Advertisement ข้อบังคับระบุว่า ด้วยได้มีการจัดทําช่องเว้าเข้าไปในเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเฉพาะรถที่ทํางานบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส แต่ปรากฏว่ามีประชาชนนํารถเข้าไปจอดในบริเวณดังกล่าว ทําให้รถที่ทํางานบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ไม่สามารถจอดรถได้ ประกอบกับมีการจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรในทางเดินรถ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงจําเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร เพื่อจัดระเบียบการจราจรในบริเวณดังกล่าว ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139 (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอ่านาจตามบทบัญผัติแห่งกฎหมายที่ตราชึ้นเพื่อความั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 62/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ Advertisement ข้อ 1 […]

ราชกิจจาฯ ประกาศ ธปท. เพิ่มศุกร์ 12 เม.ย. เป็นวันหยุดธนาคารกรณีพิเศษ

29 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 4/2567 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ลงนามโดย นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีเนื้อหาดังนี้ 1. เหตุผลในการออกประกาศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้ 2. อำนาจตามกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อาศัยอำนาจตามมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 3. ขอบเขตการบังคับใช้ ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง […]

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘วันหยุด-เวลาทำงาน’ ใหม่ ในข้าราชการ กทม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ก.ก.เรื่อง กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) สามัญ ลงนามโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 9 ม.ค. 2567 โดยมีเนื้อหา ดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กทม. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ให้ประกาศกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ข้อ 3 วันเวลาทำงาน คือ วันเวลาทำงานปกติของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ […]

ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลายื่นเสียภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน

6 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซตราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงราย และชําระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๒) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนําส่งภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร อนุมัติให้ขยายกําหนดเวลา การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชําระภาษี และการนําส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ บัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชี กําไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายที่มีบุคคลตามมาตรา ๓ สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี และแบบรายงาน ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ตามประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก ๘ วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามที่กฎหมายกําหนด ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี […]

ราชกิจจาฯ ประกาศ ’การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม’ เริ่ม 1 ม.ค.67

ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) โดยเหตุผลในการออกประกาศหนี้ครัวเรือนไทยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามลำดับจากเดิมอยู่ที่ 76% ต่อ GDP ในปี 2555 มาอยู่ที่ 89% ต่อ GDP ในปี ๒๕๖๒ และถูกซ้ำเติมรุนแรงขึ้นในช่วงโควิด 19 ที่ 95% ต่อ GDP ในปี 2564 แม้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะเริ่มทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ 91% ณ ไตรมาส 2 ปี 2566 ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและสินเชื่อที่ขยายตัวชะลอลงหลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือ แต่สัดส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับสูง ธปท.ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาหนี้ครัวเรือนว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อควบคุมระดับหนี้ครัวเรือนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินและการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนต้องใช้เวลาและทำอย่างครบวงจรให้เหมาะสมกับลักษณะและสาเหตุของปัญหาในแต่ละช่วงของการเป็นหนี้และทำอย่างถูกหลักการคือแก้ให้ตรงจุดไม่สร้างภาระเพิ่มให้ลูกหนี้ และไม่ลดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และภาครัฐ ธปท. จึงได้ออกหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม(Responsible Lending)เพื่อยกระดับการปฏิบัติตามหนังสือเวียน เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม ให้มีความครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยใช้เป็นหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการในการรับผิดชอบลูกค้าตลอดวงจรการเป็นหนี้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่การพัฒนาและการโฆษณาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ […]

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ห้ามรถบรรทุกวิ่งช่วงปีใหม่ 2567 บนถนน 7 สาย รวม 5 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ธันาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณจักร ห้ามรถบรรุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 พ.ศ.2566 ลงนามโดย พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2567 มีวันหยุดราชการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จึงทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 (รวม 4 วัน) ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น […]

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบการจ่ายเงินหวย L6 ใหม่ อายุต่ำกว่า 20 ขึ้นเงินไม่ได้ – วิธีขึ้นเงินสลากชำรุด

2 ธันวาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา มีการลงประกาศเรื่อง ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6 : L6) หรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย มีรายละเอียดดังนี้ ระเบียบดังกล่าว บังคับใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจ่ายเงินรางวัลดังนี้ การติดต่อขอรับเงิน Lottery 6 : L6 หรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่าย ให้พนักงานที่มีหน้าที่จ่ายรางวัล ดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายรางวัล ในวันและเวลาที่สำนักนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดหรือประกาศไว้ ข้อห้ามเรื่องอายุ ห้ามคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัล Lottery 6 : L6 วิธีการรับเงินหลังถูกรางวัล – การรับเงิน Lottery 6 : L6 แบบใบ จะต้องลงชื่อและนามสกุลด้านหลังสลากที่ถูกรางวัลทุกฉบับ หรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกำหนด – การรับเงิน Lottery 6 : L6 แบบดิจิทัลผ่านสลากกินแบ่งรัฐบาล […]

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี

29 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซค์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี โดยมีเนื้อหาดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น องคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน   ข่าวจาก : มติชน

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ‘แคท เทเลคอม โฮลดิ้ง’ ถูก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ฟ้องล้มละลาย

25 พ.ย.66 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยระบุว่า ด้วย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โจทก์ นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 3 พ.ย.66 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัทแคท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด ลูกหนี้ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติส้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษัทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่ง ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย […]

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน 3จังหวัดชายแดนใต้ ยกเว้น11อำเภอ

18 ก.ย. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน และจังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง และอำเภอกาบัง ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้ว นั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข หรือระงับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงให้บรรดาประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2550 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ […]

1 2 42
error: