สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านบรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์,สารสนเทศศึกษา, สารนิเทศศึกษา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3. มีความรู้ในเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 4. มีความสามารถในการใช้เทคนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 5. มีทักษะในการเขียนหนังสือราชการ 6. มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี Advertisement ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 1) เข้าเว็บไซต์ https:/lib.ku.ac.th/job2565 2) […]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-29มี.ค.67

  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 34,000 บาท – ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และตามประกาศคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 – อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่สมัคร) – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และหากผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือใน สาขาที่สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครกรอกใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมสแกนหลักฐานการสมัครงานเป็นไฟล์ เป็นไฟล์นามสกุล .PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน […]

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-19ธ.ค.66

  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 4 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 3 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) 1 อัตรา -ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการ บัญชี หรือสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี 4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา -ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ 5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) 1 อัตรา -ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ 6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 7. […]

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ม.เกษตรฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี 7อัตรา บัดนี้-26ก.ย.66

  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 7 อัตรา 1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครทางอีเมล์บัดนี้-26ก.ย.66 สแกน qr code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็มและใบสมัครได้ที่ https://kuic.ku.ac.th/th/work-with-us/

สำนักหอสมุด ม.เกษตรฯ รับสมัครบรรณารักษ์/คนขับรถ สมัครทางออนไลน์บัดนี้-22ก.ย.66

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้ 1.พนักงานมหาวิทยาลัย 1.1 ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 2 อัตรา 1.2 ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดฝ่ายบริการ 1 อัตรา คุณสมบัติ : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา สารนิเทศศึกษา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท/เดือน เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1wGcyQCi 2. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2.1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1Q-xCxl9 ดูรายละเอียดและสมัครงาน ได้ที่ https://lib.ku.ac.th/job2565 รับสมัครบัดนี้ผ่านระบบออนไลน์ […]

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรฯ ศรีราชา รับสมัคร จนท.วิจัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.ย.66

  คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 20,000 บาท ระยะเวลาในการจ้าง 1ต.ค.66-31ม.ค.67 รวมระยะเวลา 4 เดือน คุณสมบัติเฉพาะ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหาร การศึกษา สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศว ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย พาณิชยศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรู้ในงานวิชาการศึกษา รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้และความสามารถใช้ Microsoft office word, excel, power point […]

นิสิตรอรถตอนกลางคืน ลุงคนขับรถมหา’ลัยเอ่ยปาก เดี๋ยวรอเป็นเพื่อน ถ้านานไปเดี๋ยวลุงไปส่งเอง

ผู้ใช้ติ๊กต็อก @evener__ ได้โพสต์วิดีโอแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ของ “ลุงจำนงค์” ซึ่งเป็นพนักงานขับรถตะลัย (รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย ) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ได้รอรถเป็นเพื่อนเธอ จากวิดีโอ คุณลุงจำนงค์ได้มาส่งสาวเจ้าของโพสต์ที่ป้ายรถเมล์เพื่อต่อรถกลับบ้าน แต่เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนและซอยมืดเปลี่ยว คุณลุงจำนงค์จึงจอดรถข้างทางและนั่งรออยู่ในรถเงียบ ๆ เพื่อส่งสาวเจ้าของโพสต์ขึ้นรถเมล์ โดยบทสนทนาภายในวิดีโอคือ สาวเจ้าของโพสต์บอกว่าคุณลุงสามารถกลับก่อนได้ เพราะเดี๋ยวรถเมล์ก็มา แต่คุณลุงยืนยันว่าจะรอส่งเธอกับเพื่อนขึ้นรถเมล์เสียก่อน พร้อมกับพูดว่า ถ้ารถเมล์ยังไม่มา เดี๋ยวคุณลุงจะอาสาขับไปส่งเอง เธอจึงตอบไปว่ารถเมล์มาแล้ว จากนั้นก็โบกมือลา คุณลุงจึงขับรถออกไป โดยสาวเจ้าของโพสต์เผยว่า เธอเป็นนิสิตจุฬาฯ แต่ได้มาที่มหาวิทยาลัยเกษตร ซึ่งเธอเพิ่งใช้บริการรถตะลัยเป็นครั้งแรก บอกเลยว่าประทับใจมาก หลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่ มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแชร์เรื่องราวน่ารัก ๆ ของคุณลุงจำนงค์อย่างล้นหลาม เพราะคุณลุงเป็นคนน่ารักและมีความห่วงใยต่อนิสิตมาแล้วหลายรุ่น @evener__ ลุงจำนงค์ ม. เกษตรบางเขน #ลุงใจดี #มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ♬ เสียงต้นฉบับ – ɪ ɪx ɪx ᴠɪ – ɪ ɪx ɪx ᴠɪ […]

สถานีวิจัยดอยปุย ม.เกษตรฯ รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์(ป.ตรี)-พนักงานทั่วไป(วุฒิ ม.3) บัดนี้-31ก.ค.66

  สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือทางวิทยาศาสตร์ มีภูมิลำเนาในเขต จ.เชียงใหม่หรือใกล้เคียง มีประสบการณ์ ด้านงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในห้องปฏิบัติการ วันหยุดเป็นไปตามเวลาที่คณะกรรมการ ของสถานีวิจัยดอยปุยกำหนด 2. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 เป็นต้นไป มีภูมิลำเนาในเขต จ.เชียงใหม่หรือใกล้เคียง มีประสบการณ์ ด้านงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในห้องปฏิบัติการ วันหยุดเป็นไปตามเวลาที่คณะกรรมการ ของสถานีวิจัยดอยปุยกำหนด ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการ สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่ โทร 053-211-142 บัดนี้-31ก.ค.66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น ทุกวันเว้น วันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน17อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 17 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-2พ.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://ku.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-25เม.ย.66

  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1. นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา 3. นักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา 4. พนักงานขับรถยนต์ คุณวุฒิ ม.3 จำนวน 1 อัตรา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-25เม.ย.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-5620985 หรือเบอร์ภายใน 618305 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 6
error: