ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-19ธ.ค.66

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 4 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 3 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการ บัญชี หรือสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

8. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางคอมพิวเตอร์

9. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 5 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

10. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพืชสวน เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิทัศน์

11. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

12. ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางด้านการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์

13. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์

14. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

15. ตําแหน่งนักจิตวิทยาระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางด้านจิตวิทยา

16. ตําแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางด้านกฎหมาย

17. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์

18. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์

19. ตําแหน่งนักตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์

20. ตําแหน่งนักตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์

21. ตําแหน่งนักตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ โดยได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี

22. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

23 ตำแหน่งนิติกรระดัปฏิบัติการ(ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านกฎหมาย

24. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติกร(ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์

25. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

26. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ระดับปริญญาโท) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

27. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปาศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศษสตร์ การวัดและประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศษสตร์ วิทยาศาสตร์

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.person.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: