สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (3 – 7 ก.พ.57)

Advertisement สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 ก.พ.57 Advertisement   ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบแบบแปลนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา (11 – 17 ก.ค. 2556)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง (11 – 17 ก.ค. 2556) สมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง รายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท [highlight]ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี[/highlight] คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : [highlight]ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา[/highlight] ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัดซึ่งร้องขอมา สนับสนุนส่วนราชการในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมงานก่อสร้าง และงานตรวจการจ้าง ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง/บูรณะซ่อมแซมอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ แก่ส่วนราชการในจังหวัด และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดินและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบ วิธีการเลือกสรร : […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดจังหวัดนครปฐม 1 ก.ค. -10 ก.ค.56

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม 1 ก.ค. -10 ก.ค.56   กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสมัครงานราชการ สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม  2556 ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานวิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน :     17290 บาท ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรโยธา สมัครด้วยตนเอง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.นครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม ทรศัพท์ 0-3434-0050 ตั้งแต่วันที่ […]

error: