กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา (11 – 17 ก.ค. 2556)





กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง (11 – 17 ก.ค. 2556)

กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน

สมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง รายละเอียดดังนี้

อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท

[highlight]ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี[/highlight]
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : [highlight]ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา[/highlight]
ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัดซึ่งร้องขอมา สนับสนุนส่วนราชการในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมงานก่อสร้าง และงานตรวจการจ้าง ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง/บูรณะซ่อมแซมอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ แก่ส่วนราชการในจังหวัด และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดินและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง – ทดสอบความรู้ทั่วไปความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานสำรวจเก็บรายละเอียด เก็บค่าระดับเพื่อใช้ในการออกแบบ ด้วยกล้องแนวและกล้องระดับ และการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD การประมาณราคาค่าก่อสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
สมัครงานราชการ ด้วยตนเอง : ได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ถ.ตรัง-ปะเหรียน ต.บ้านควร อ.เมือง จ.ตรัง
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: