ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายการบัญชี (บัดนี้ – 15 พ.ย.56)

Advertisement ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายการบัญชี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย.56 Advertisement คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในด้านบัญชี หรือด้านระบบงานบัญชี หรือด้านหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือด้านภาษี และกฎหมายภาษีอากรต่าง ๆ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ มีทักษะด้านการวิเคราะห์และนำเสนอ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฏิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ Advertisement กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานด้านบัญชี กำหนดวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกรรมใหม่ของธนาคาร ให้บริการข้อมูลและรายงานทางด้านบัญชี ตลอดจนให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการบัญชีในระบบงานของธนาคาร จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานธนาคารพาณิชย์ เพื่อนำส่ง ธปท. สคร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลในระบบเงินฝาก และระบบสินเชื่อ กับงบการเงินของธนาคารให้ถูกต้อง เพื่อจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษางานมาตรฐานการบัญชี เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน จัดทำข้อมูลกำไรขาดทุน ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อมูลค่าใช้จ่าย และคำนวณเงินกองทุน ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนเงินฝากเฉลี่ย (เฉพาะเงินบาท) เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและติดตามรายการค้างของธุรกรรมด้านต่างประเทศ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีต่างประเทศแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชี […]

error: