ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายการบัญชี (บัดนี้ – 15 พ.ย.56)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่งพนักงานฝ่ายการบัญชี
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย.56

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านบัญชี หรือด้านระบบงานบัญชี หรือด้านหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือด้านภาษี และกฎหมายภาษีอากรต่าง ๆ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และนำเสนอ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฏิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานด้านบัญชี กำหนดวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกรรมใหม่ของธนาคาร
 • ให้บริการข้อมูลและรายงานทางด้านบัญชี ตลอดจนให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการบัญชีในระบบงานของธนาคาร
 • จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานธนาคารพาณิชย์ เพื่อนำส่ง ธปท. สคร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลในระบบเงินฝาก และระบบสินเชื่อ กับงบการเงินของธนาคารให้ถูกต้อง
 • เพื่อจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษางานมาตรฐานการบัญชี
 • เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน จัดทำข้อมูลกำไรขาดทุน ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อมูลค่าใช้จ่าย และคำนวณเงินกองทุน ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนเงินฝากเฉลี่ย (เฉพาะเงินบาท)
 • เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและติดตามรายการค้างของธุรกรรมด้านต่างประเทศ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีต่างประเทศแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชี และงบทดลองของสาขาต่างประเทศ จัดทำรายงานต่างๆ แทนสาขาต่างประเทศ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีให้สาขาต่างประเทศ
 • เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชี และติดตามรายการค้างในระบบงานของธนาคาร และตรวจสอบงบทดลองของสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีให้กับสาขาในประเทศ
 • เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชี และติดตามรายการค้างของหน่วยงานสำนักงานใหญ่ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีให้กับหน่วยงานสำนักงานใหญ่
 • ดูแลงานด้านภาษีอากร ของสำนักงานใหญ่ การคำนวณ ยื่นแบบเอกสารต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น การขอคืนภาษี การชำระเบี้ยปรับเพิ่ม ติดตามและรวบรวมข้อกำหนดกฎหมายภาษีอากรต่าง ๆ ให้คำแนะนำเกี่ยวการหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการคำนวณภาษี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: