ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ส่งเงินสมทบประกันสังคม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

Advertisement นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพกรเปิดให้ผู้มีรายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทางเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 และทางออนไลน์ สามารถยื่นได้ถึง 9 เมษายน 2567 นั้น ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน สามารถนำเงินสมทบมาคำนวณลดหย่อนภาษีได้ Advertisement รายละเอียดมีดังนี้ Advertisement ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 5,184 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 3,600 บาท โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ […]

ผู้ประกันตน ม.33 ,39 ยืนยันตัวตนบริการทำทันตกรรม เริ่ม 1 มี.ค.67

ผู้ประกันตนมาตรา 33 , 39 ยืนยันตัวตน สำนักงานประกันสังคม ได้แจ้งสิทธิสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 เข้ารับบริการทางการแพทย์ (กรณีทันตกรรม) สถานพยาบาลที่ทำความตกลงสำนักงานประกันสังคม ยืนยันตัวตน กรณีผู้ประกันตนสัญชาติไทย ขอให้พกบัตรประชาชน (ตัวจริง) เพื่อยืนยันการใช้สิทธิกรณีทันตกรรม ณ สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม กรณีผู้ประกันตนที่ไม่มีสัญชาติไทย  ขอให้พกโทรศัพท์มือถือ เพื่อยืนยันการใช้สิทธิกรณีทันตกรรม โดยรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดี่ยวในการใช้สิทธิ (OTP) 1 เบอร์ 1 สิทธิ ณ สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม เริ่ม 1 มีนาคม 2567   ข่าวจาก : ฐานเศรษฐกิจ

“ประกันสังคม” สรุปการขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านออนไลน์ 6 ขั้นตอน

สำนักงานประกันสังคม อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ด้วยบริการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนอิเล็กทรอนิกส์ e-Self Service เพื่อให้ผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านทางเว็บไซต์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้ด้วยตนเองในกรณีต่าง ๆ อาทิ กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และกรณีว่างงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Self Service ง่าย ๆ ใน 6 ขั้นตอน ประโยชน์ทดแทนที่ยื่นได้ 1.ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย 2.คลอดบุตร 3.ทุพพลภาพ 4.เสียชีวิต 5.สงเคราะห์บุตร 6.ชราภาพ 7.ว่างงาน ขั้นการขอรับประโยชน์ทดแทนแบบออนไลน์ ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน ขั้นตอนที่ 2 สมัครสมาชิก หรือ ใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบกรณีเคยสมัครสมาชิกแล้ว ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู บริการด้วยตนเองผ่าน “ระบบ e-Self Service” ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนู […]

เปิดหน้าที่ “บอร์ดประกันสังคม” หลังได้ชุดใหม่จากการเลือกตั้ง

เปิดหน้าที่ “บอร์ดประกันสังคม” หรือคณะกรรมการประกันสังคม หลังได้ชุดใหม่จากการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศ เปิดหน้าที่ “บอร์ดประกันสังคม” 1. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เกี่ยวกับโยบายและมาตรการในการประกันสังคม 2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตรา พ.ร.ก.การออกกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆ 3. วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน 4. วางระเบียบโดยความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 5. พิจารณางบดุลและรายการรับเงินของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันสังคม 6. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการอื่นหรือสำนักงาน 7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายหรือตามที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมอบหมาย กองทุนประกันสังคม มีเงินสะสมอยู่ที่ 2.3 ล้านล้านบาท คือ กองทุนที่รัฐบาลไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้แก่ลูกจ้างที่มีรายได้ในประเทศ ใช้บังคับกับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ซึ่งนายจ้าง และลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฝ่ายละเท่า ๆ กัน โดยเงินสมทบที่ได้มาจะถูกนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนและจ่ายเป็นผลประโยชน์ทดแทน หรือให้ความคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง ศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น […]

ผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม อย่างไม่เป็นทางการ ครบ100%

การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ครั้งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เพื่อสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยได้เริ่มมาตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ซึ่งเป็นการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 7 คน และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 7 คน เพื่อเป็นกรรมการในบอร์ดประกันสังคม ที่จะเข้าไปดูแลงบประมาณ และร่วมตัดสินใจนโยบายการประกันสังคมของประเทศ หลังปิดหีบ ในเวลา 16.00 น. พบว่า มีนายจ้างมาใช้สิทธิ จำนวน 1,465 คน จากผู้ลงทะเบียน จำนวน 3,129 คน คิดเป็นร้อยละ 46.82 และผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ จำนวน 156,870 คน จากผู้ลงทะเบียน จำนวน 854,414 คน คิดเป็นร้อยละ 18.36 สำหรับ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) อย่างไม่เป็นทางการ การนับคะแนนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง นับแล้วร้อยละ 100 ณ […]

ประกันสังคมมาตรา 33 ปี 67 จ่ายเงินสมทบอัตราใหม่กี่บาท

ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงไว้สำหรับคำนวณเงินสมทบทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33) ไว้ไม่เกิน 15,000 บาท ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และกำหนดให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสูงสุดที่ 750 บาท/เดือน การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม. 33 ปัจจุบัน เงินเดือน 5,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 250 บาท เงินเดือน 10,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 500 บาท เงินเดือน 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 750 บาท เงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 750บาท ทั้งนี้ หลังจากที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ……โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายเป็นการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ….มีการปรับฐานค่าจ้างขั้นสูงจาก 15,000 ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567- 31 ธันวาคม 2569 จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ […]

ผู้ประกันตน ‘ม.33-39’ รักษามะเร็งฟรี ถ้าใช้เคมีบำบัด-ฉายรังสี เบิกได้ 5 หมื่นต่อปี

9 พ.ย. 2566 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ให้การคุ้มครองด้านการรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนสิ้นสุดการรักษาหากเข้ารับการรักษาตามแนวทางที่กำหนด (Protocol) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่กำหนด และมีความจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็งและหรือเคมีบำบัดและหรือรังสีรักษา ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี นายคารม กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง สามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งได้ 20 ชนิด ประกอบด้วย 1. โรคมะเร็งเต้านม 2. โรคมะเร็งปากมดลูก 3. โรคมะเร็งรังไข่ 4. โรคมะเร็งมดลูก 5. โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก 6. โรคมะเร็งปอด 7. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ตรง 8. โรคมะเร็งหลอดอาหาร 9. โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี 10. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 11. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก […]

ประกันสังคมขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 จนถึงสิ้นปีนี้ ฉีดฟรี!

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับวิธีป้องกันมากกว่าการรักษาอย่างทันท่วงที และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลของตน ในสถานพยาบาลโครงการสำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ซึ่งกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการเตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และให้เกิดประโยชน์ในการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนอย่างแท้จริง ทั้งนี้เล่าสุด คณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตน ดังนี้ – ปี 2566 ขยายระยะเวลาสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเดิมได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี – […]

ประกันสังคมปรับระบบโอนเงินบำนาญชราภาพ ให้ผู้ประกันตน “เดือนตรงเดือน” เริ่มตั้งแต่ 23มิ.ย.66

23 มิถุนายน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินงานพัฒนาระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทนบำนาญชราภาพ ว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทนบำนาญชราภาพให้กับผู้ประกันตนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากเดิมที่โอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพในเดือนถัดไป เปลี่ยนเป็นโอนเงินของเดือนที่ได้รับสิทธิ ในวันที่ 25 ของทุกเดือน แต่หากวันที่ 25 ตรงกับวันหยุดราชการ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้ในวันทำการก่อนวันหยุดราชการ “แบบจ่ายเดือนตรงเดือน” โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.2566 เป็นต้นไป สำหรับ ผู้ที่มีสิทธิรับบำนาญชราภาพเดิม จะได้รับเงินบำนาญชราภาพในวันที่ 23 มิ.ย.2566 เป็นจำนวน 2 เดือน คือ สิทธิของเดือน พ.ค.-มิ.ย.2566 และสำหรับผู้มีสิทธิรับบำนาญชราภาพรายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 4 ของเดือน จะได้รับสิทธิในงวดเดือนนั้น แต่หากมีการอนุมัติหลังวันที่ 4 ของเดือน จะได้รับสิทธิในเดือนถัดไปรวมงวดเดือนปัจจุบันอีกด้วย นายบุญสงค์ กล่าวต่อว่า เงินบำนาญชราภาพ คือ เงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต โดยมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ […]

ม.33 ยื่นขอรับรหัสสินเชื่อบ้าน1.99% ต่อปี เริ่ม 8–31 พ.ค.นี้

(25 เมษายน 2566) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผลการดำเนิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” ที่จัดขึ้นเมื่อปี 2565 เป็นที่น่าพอใจ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ยื่นขอสินเชื่อแล้ว 18,815 ล้านบาท ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่สนใจขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนเพิ่มเติมผ่านแอพพลิเคชั่น GHB ALL GEN เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. พร้อมขอรับหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.sso.go.th เพื่อประกอบการยื่นกู้กับ ธอส. และสามารถทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สปส. เปิดเผยถึงการขยายระยะเวลาขอรับรหัสเข้าร่วม […]

1 2
error: