สปส. แจงเรียกคืนเงินเยียวยาโควิด ม.40 เกิดจากการซับซ้อนสิทธิ

Advertisement สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office ระบุ จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินตามโครงการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) ในช่วงวิกฤตโควิด Advertisement นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม ขอเรียนชี้แจงว่าการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติเงินจากรัฐบาล ในส่วนของการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีเงื่อนไขสำคัญที่จะต้องพิจารณาได้แก่ สถานะความเป็นผู้ประกันตนในช่วงที่มีการอนุมัติโครงการ พื้นที่ที่ประกอบอาชีพหรือพักอาศัยอยู่ในขณะนั้น ต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงตามประกาศของรัฐ ซึ่งมีการทยอยประกาศเป็นระลอก รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด การจ่ายเงินสมทบต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตน แต่เนื่องจากเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ซับซ้อนดังกล่าว ประกอบกับจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.6 ล้านคน เป็น 9.6 ล้านคน และในช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัคร ม.40 รายใหม่รับสิทธิเยียวยาได้ Advertisement จึงจำเป็นต้องใช้ระบบ IT ในการประมวลผลตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันการณ์ แต่เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ดำเนินการมาจากโครงการเงินกู้ของรัฐบาลดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเยียวยา จะต้องตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการสอบทานข้อมูลการดำเนินงานโดยละเอียด พบว่าเงื่อนไขการเกิดสิทธิที่ซับซ้อนทำให้มีการจ่ายเงินเกินสิทธิให้กับผู้ประกันตน จึงจำเป็นต้องแจ้งผู้ประกันตนให้ดำเนินการส่งคืนเงินดังกล่าว หากผู้ประกันตนไม่สามารถส่งคืนเงินได้ในคราวเดียวสามารถดำเนินการขอผ่อนชำระเป็นรายงวดได้ โดยขอให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ /จังหวัด/สาขา ที่รับผิดชอบต่อไป […]

บอร์ดประกันสังคมเพิ่มสิทธิผู้ประกันตนป่วย “มะเร็ง” รักษาที่ รพ.ไหนก็ได้ในเครือข่าย

พล.ต.ท.นพ.ธนา ธุระเจน ประธานคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม ได้กล่าวภายหลังประชุมบอร์ดแพทย์กองทุนประกันสังคม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ว่า ได้พิจารณาและมติเห็นชอบให้ปรับประกาศคณะกรรมการการแพทย์ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสามารถเข้ารับบริการยังสถานพยาบาลที่ไหนก็ได้ ทั้งสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม ที่มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด   โรคมะเร็งทุกชนิดเป็นโรคที่อยู่ในความคุ้มครองของสิทธิประกันสังคม สถานพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกจะต้องให้การดูแลผู้ประกันตนตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยจนสิ้นสุดการรักษา กรณีเกินศักยภาพสถานพยาบาลตามสิทธิจะต้องส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษายังสถานพยาบาลระดับสูง สำหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในวันนี้นั้ จะเป็นการช่วยให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งได้เข้าถึงการรักษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสามารถเข้ารับบริการตามสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนมีความประสงค์จะไปรักษา โดยสำนักงานประกันสังคมจะทำการคัดเลือกสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทั้งด้านการให้เคมีบำบัด หรือรังสีรักษา เป็นต้น เพื่อรองรับการดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง   สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมระบบ application ซึ่งให้บริการครบวงจรในการติดตามการรักษาและส่งต่อข้อมูล ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปดูรายชื่อสถานพยาบาลและมีช่องทางในการสื่อสาร ส่งต่อข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลตามสิทธิกับสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนประสงค์จะไปรักษา เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ พร้อมกันนี้จะมีการกำกับติดตาม ประเมินผลการเข้าถึงบริการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการการแพทย์   ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ ที่เห็นชอบเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากนี้ จะเร่งดำเนินการเตรียมเสนอวาระต่อคณะกรรมการประกันสังคมในเดือนถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบ และเตรียมออกประกาศมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน ทั้งนี้ หากดำเนินการออกประกาศแล้วเสร็จ สำนักงานประกันสังคมจะทำการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งแนวทางการเข้ารับบริการและรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้ผู้ประกันตนทราบผ่านทาง www.sso.go.th พล.ต.ท.นพ.ธนา กล่าว ข่าวจาก ch3plus

รมว.พิพัฒน์ ยันขับเคลื่อน ประกันสังคมมุ่งสู่ องค์กรให้บริการทันสมัย

28 มีนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในโครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จำนวน 242 คน และตัวแทนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 คน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม เซ็นทารา อุดร จังหวัดอุดรธานี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2567 ในวันนี้ ลำดับแรกต้องขอชื่นชมที่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างทุ่มเทและเสียสละ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคม ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงแรงงานได้กำหนดเป้าหมาย ในการเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่มีหน้าที่ในการดูแลกำลังแรงงานให้มีความปลอดภัย และมีสวัสดิการที่มั่นคงในการดำรงชีวิต ซึ่งนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้นโยบาย […]

ประกันสังคม ซื้อหุ้น”บางจาก ฯ” 4.71 แสนหุ้น ขยับพอร์ตถือ 15%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ได้รับแจ้งจาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ระบุว่าเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 สำนักงานประกันสังคม ได้มาซึ่งหุ้น BCP จำนวน 471,400 หุ้น คิดเป็น 0.0342% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 206,566,097 หุ้น หรือสัดส่วน 15.002% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่ม จำนวน 471,400 หุ้น คิดเป็น 0.0342% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่ม จำนวน 471,400 หุ้นคิดเป็น 15.002% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โครงสร้างผู้ถือหุ้น บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ( BCP ) 10 อันดับแรก ข้อมูล […]

ประกันสังคม แจงวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพผู้ประกันตนมาตรา 33

ประกันสังคม ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา เป็นต้น สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณีชราภาพ ประกันสังคมจะจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพของผู้ประกันตน โดยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพของผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ พิพัฒน์ กางแผนฉุกเฉิน กู้วิกฤตกองทุนประกันสังคมล้มละลาย 30 ปีข้างหน้า ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน (15 ปี) ขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพ (จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต) ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หากจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน ตัวอย่างการคำนวณ หากผู้ประกันตนทำงานได้รับเงินค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท มาตลอด และส่งเงินสมทบมาแล้ว […]

‘พิพัฒน์’ ห่วงประกันสังคมถังแตก จ่อขยายเพดานเงินสมทบ ยืดอายุเกษียณ

4 มีนาคม ที่กระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงการบริหารกองทุนประกันสังคม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะผู้บริหารชุดต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า ตามที่มีข้อกังวลเรื่องกองทุนประกันสังคมว่ากองทุนจะเข้าสู่ภาวะล้มละลายในอีก 30-34 ปีข้างหน้า นั้น ตนเชื่อว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือทำสิ่งใหม่ แนวโน้มของกองทุนก็จะเป็นไปตามสูตรการคำนวณดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องเร่งแก้ไขในส่วนนี้ “วันนี้ ที่มีการประชุมคณะกรรมการของ สปส. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สปส. โดยมีคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) เข้าร่วมประชุมด้วย จึงมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรจะมีการยืดอายุกองทุน จึงจำต้องมีการขยายเพดานการจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนเพิ่มขึ้น จากเดิมเพดานอยู่ที่ 15,000 บาท ก็จะขยายไปถึง 20,000 บาท รวมถึงการขยายอายุการเกษียณ ที่เดิมอยู่ที่ 55 ปี ก็อาจเพิ่มเป็น 60 ปี โดยเฉพาะดอกผลของกองทุนที่มีการใช้ตามกฎหมาย คือ ร้อยละ 60 เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยง เช่น การฝากธนาคารของรัฐ การซื้อพันธบัตรของรัฐบาล ที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเสี่ยงบ้าง […]

ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ส่งเงินสมทบประกันสังคม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพกรเปิดให้ผู้มีรายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทางเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 และทางออนไลน์ สามารถยื่นได้ถึง 9 เมษายน 2567 นั้น ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน สามารถนำเงินสมทบมาคำนวณลดหย่อนภาษีได้ รายละเอียดมีดังนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 5,184 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 3,600 บาท โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ […]

“เงินสงเคราะห์บุตร” ประกันสังคม เบิกย้อนหลังได้หรือไม่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตอบคำถาม กรณี คุณพ่อคุณแม่มือใหม่สงสัย “เงินสงเคราะห์บุตร” ขอรับย้อนหลังได้ไหมนั้น คำตอบคือ “ได้ ผู้ประกันตน สามารถยื่นเรื่อง ขอเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ และได้รับถึงเมื่อบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์เท่านั้น”   ข่าวจาก : amarintv

โฆษกประกันสังคมเผย สิทธิทำฟันไม่ด้อย ชี้จำกัดวงเงิน เพราะรอคิวนาน

โฆษก สปส.ยันทำฟันประกันสังคมไม่ด้อยกว่าสิทธิกองทุนสุขภาพอื่น หลังกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ระบุว่า ผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมใช้สิทธิเบิกค่ารักษาทันตกรรมที่จำเป็นได้น้อยกว่าประชาชนทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท)   6 ก.พ.67 นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า ปัจจุบันสิทธิทันตกรรมของสำนักงานประกันสังคมเป็นสิทธิเดียวในสามกองทุนสุขภาพที่สามารถเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาล หรือคลินิกเอกชน ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ สามารถรับบริการได้ทันที ไม่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า ไม่ต้องสำรองจ่าย ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับค่าบริการกรณีทันตกรรมจากเดิม 600 บาท เป็น 900 บาท โดยสำรวจราคาจากสถานพยาบาลที่ให้บริการทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน และอัตราการใช้บริการเฉลี่ยต่อปีของผู้ประกันตน   นางนิยดากล่าวว่า อีกทั้งสำนักงานประกันสังคมยังให้สิทธิผู้ประกันตนที่ต้องเข้ารับบริการด้านสุขภาพช่องปากที่จำเป็น หรือประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับช่องปาก ซึ่งถือเป็นการรักษาพยาบาลอย่างหนึ่ง ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสำนักงานประกันสังคมได้มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง   โฆษก สปส.กล่าวต่อว่า ในปี 2549 สำนักงานประกันสังคมเคยปรับระบบให้ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการทันตกรรม ในสถานพยาบาลตามสิทธิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน แต่ผลลัพธ์คือผู้ประกันตนเข้าไม่ถึงสิทธิ รอคิวนาน โดยเสียงส่วนใหญ่ของผู้ประกันตนเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมกลับมาจัดบริการในลักษณะกำหนดวงเงิน แต่ไปรับบริการที่ไหนก็ได้   […]

กสม.ชี้ ประกันสังคม ให้เบิกทำฟัน 900 บาท ละเมิดสิทธิมนุษยชน

2 กุมภาพันธ์ นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อเดือนมกราคม 2566 จากผู้ร้องรายหนึ่ง ระบุว่า ผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมใช้สิทธิเบิกค่ารักษาทันตกรรมที่จำเป็น ได้น้อยกว่าประชาชนทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) และระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไม่ครอบคลุมชนิดของบริการและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แตกต่างจากผู้มีสิทธิในอีกสองระบบที่สามารถเบิกได้ตามความจำเป็น ทั้งที่ผู้ประกันตนเป็นกลุ่มเดียวที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน ในปี 2559 คณะกรรมการประกันสังคม (ผู้ถูกร้อง) ได้ออกประกาศกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกค่าบริการทันตกรรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด จำกัดในวงเงินเพียง 900 บาท ต่อคนต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรักษาทันตกรรมที่จำเป็น ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมและเพิ่มความรุนแรงของโรคทันตกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่จะต้องได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเท่าเทียมกัน และเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน จึงขอให้ตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การที่คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกร้องได้ประกาศกำหนดให้ผู้ประกันตนเบิกค่าบริการทันตกรรมรวมกันทุกรายการได้ไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี ในขณะที่สถานพยาบาลเอกชนและคลินิกทันตกรรมส่วนใหญ่กำหนดอัตราค่าบริการทันตกรรมขั้นพื้นฐานเกินกว่า 900 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประกันตนไม่สามารถเบิกได้ ส่งผลให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้เพียง 1 […]

1 2 15
error: