เปิดหน้าที่ “บอร์ดประกันสังคม” หลังได้ชุดใหม่จากการเลือกตั้ง

Advertisement เปิดหน้าที่ “บอร์ดประกันสังคม” หรือคณะกรรมการประกันสังคม หลังได้ชุดใหม่จากการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศ Advertisement เปิดหน้าที่ “บอร์ดประกันสังคม” 1. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เกี่ยวกับโยบายและมาตรการในการประกันสังคม 2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตรา พ.ร.ก.การออกกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆ 3. วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน 4. วางระเบียบโดยความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 5. พิจารณางบดุลและรายการรับเงินของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันสังคม 6. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการอื่นหรือสำนักงาน 7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายหรือตามที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมอบหมาย กองทุนประกันสังคม มีเงินสะสมอยู่ที่ 2.3 ล้านล้านบาท คือ กองทุนที่รัฐบาลไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้แก่ลูกจ้างที่มีรายได้ในประเทศ ใช้บังคับกับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ซึ่งนายจ้าง และลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฝ่ายละเท่า ๆ กัน โดยเงินสมทบที่ได้มาจะถูกนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนและจ่ายเป็นผลประโยชน์ทดแทน หรือให้ความคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง ศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ […]

ผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม อย่างไม่เป็นทางการ ครบ100%

การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ครั้งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เพื่อสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยได้เริ่มมาตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ซึ่งเป็นการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 7 คน และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 7 คน เพื่อเป็นกรรมการในบอร์ดประกันสังคม ที่จะเข้าไปดูแลงบประมาณ และร่วมตัดสินใจนโยบายการประกันสังคมของประเทศ หลังปิดหีบ ในเวลา 16.00 น. พบว่า มีนายจ้างมาใช้สิทธิ จำนวน 1,465 คน จากผู้ลงทะเบียน จำนวน 3,129 คน คิดเป็นร้อยละ 46.82 และผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ จำนวน 156,870 คน จากผู้ลงทะเบียน จำนวน 854,414 คน คิดเป็นร้อยละ 18.36 สำหรับ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) อย่างไม่เป็นทางการ การนับคะแนนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง นับแล้วร้อยละ 100 ณ […]

error: