ศาลจังหวัดรัตนบุรี รับสมัครนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศสํานักงานประจําศาลจังหวัดรัตนบุรี การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1. ตําแหน่งนักจิตวิทยา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก 2 ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ Advertisement ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็ปไซต์ศาลจังหวัดรัตนบุรี https://rtbc.coj.go.th พร้อมยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานช่วยอํานวยการ สํานักงานประจําศาลจังหวัด รัตนบุรี ถนนรัตนบุรี-ทับใหญ่ ตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ บัดนี้ – 8 พ.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุ151อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี บรรจุทั่วประเทศ

  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 151 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา นักสังคมสงเคราะห์ 36 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นักจิตวิทยา 113 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา เปิดรับสมัครบัดนี้-17พ.ค.65 สมัครทางเว็บไซต์ :https://correct.thaijobjob.com/ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ บัดนี้-29เม.ย.65

  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2565 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานงานการเงินและสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมสงเคราะห์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2) อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร 3) ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 4) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งโปรแกรม Microsoft Office และ Internet 6) มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 7) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 8) มีความสามารถในการตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ […]

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-16มิ.ย.64

  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงาน จ.ตรัง ขอรับใบสมัครได้ที่ http://trang.m-society.go.th/ บัดนี้-16 มิ.ย.64 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐาน ทางไปรษณย์ เท่านั้น บัดนี้-16 มิ.ย. 64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31 พ.ค.64

  ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานคลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคม โครงการพัฒนาคลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาล ภายใต้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม(Diversion) ตำาแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมประจําศาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์หมายเลข โทรศัพท์ 0 3524 1021 ต่อ 424 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี 11-17พ.ค.64

  สำนักงาน พมจ.ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564 จังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สามารถดำเนินการสมัครด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ดังนี้ (1) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 1 (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หรือ (2) ส่งเอกสารการสมัครผ่านอีเมล์ [email protected] โดยดาวน์โหลด เอกสารใบสมัคร จากเว็บไซต์ www.yasothon.m-society.go.th […]

รพ.ศรีธัญญา รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ ป.ตรี 4-22มี.ค.62

    โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์(ทางสังคมวิทยา) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา) สาขาวิชาจิตวิทยา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 4-22 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมการแพทย์ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์(ป.ตรี) เงินเดือน18,000 2-31ม.ค.62

    กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอํานวยการ สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))  

1 2
error: