จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ เงินเดือน18,000บาท วุฒิ ป.ตรี 22-26พ.ค.66

Advertisement Advertisement   จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงาน นักวิเทศสัมพันธ์  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง Advertisement ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรณ์บุคคล สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งเเต่วันที่ 22 – 26 พฤษาภาคม 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คมนาคม รับสมัครผู้เชี่ยวชาญภาษา ป.ตรี TOEIC800 มีประสบการณ์แปลไทย-อังกฤษ5ปี

  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษา 1 ตำแหน่ง เงินเดือน  38,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี มีผลสอบ TOEIC 800 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 7 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 100 คะแนนขึ้นไป โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารไทย – อังกฤษ และภาษาอังกฤษ -ไทย รวมไม่น้อยกว่า 5 ปี สมัครด้วยตนเอง/ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ณ สำนักงานกระทรวงคมนาคม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 บัดนี้-27พ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ ป.โท ทักษะภาษาอังกฤษดี

  ภารกิจวิเทศสัมพันธ์การวิจัย (วท.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ระดับปริญญาโท 17,400 บาท/เดือน คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา 2. เพศชาย/หญิง 3. อายุไม่เกิน 34 ปี 4. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถแปลและจับใจความ สำคัญได้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน หากมีประสบการณ์ในการท ำงานด้านต่างประเทศจะได้รับการ พิจำรณำเป็นพิเศษ 5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมประชุมออนไลน์ 6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และช่วยเหลือส่วนรวม ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลาได้ 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก […]

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบรรจุนักวิเทศสัมพันธ์ ป.ตรี บัดนี้-16มี.ค.65

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-16มี.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขยายเวลารับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิมยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ระดับปริญญาตรี 21,250 บาท ระดับปริญญาโท 24,630 บาท สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หรือทางออนไลน์ ส่งมาที่ E-mail : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8-19 พ.ย.64

  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8-19 พ.ย.64 ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 8-19 พ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ บัดนี้-15 ต.ค.64

  ภารกิจวิเทศสัมพันธ์การวิจัย (วท.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.โททุกสาขา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูล แนบรูปถายและเอกสารประกอบการรับสมัครที่ลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส่งไปที่ E-mail: [email protected] ภายในกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 ตุลาคม 2564 โดยเจ้าหน้าที่ จะติดต่อให้นำส่งเอกสารตัวจริง พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ อีกครั้งติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 212, 206 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ ป.ตรี เงินเดือน18,000

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวุฒิอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร4 ชั้น2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200 ภายในวันที่ 25-31 พ.ค.59  >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา (17 – 23 ก.ค.57)

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) 3.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย อัตราเงินเดือน […]

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 22 ก.ค.57)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 20,660 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : –สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท -อายุไม่เกิน 40 ปี -มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้เป็นอย่างดี -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี -สามารถปฏิบัติงาต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว -สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีใจรักในการให้บริการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ติดต่อประสานงานการต่ออายุสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ -จัดทำการเทียบเท่าผลการเรียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา -ติดต่อประสานงานการจัด Study Trip -ติดต่อประสารงานการต้องรับผู้บริหาร […]

1 2
error: