สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต 20-26 ม.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 2.2.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ 2.2.2 ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ Advertisement กำหนดการและวิธีการรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือก […]

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา (11 – 19 ธ.ค.56)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 ธ.ค.56 ตำแหน่งและพื้นที่ที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง :   นักวิชาการสรรพสามิต อัตราเงินเดือน :     18,000 บาท ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :      1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ สังกัด 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีสระบุรี 1 อัตรา 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ 1 อัตรา 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 1 อัตรา 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักตรวจสอบภาษี อัตราเงินเดือน :     18,000 […]

กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา

กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 -17 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสรรพสามิต อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ตำแหน่งว่างจังหวัดละ : 1 อัตรา (ตามพื้นที่ที่เปิดสอบ) ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย ทางพาณิชยศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านบริหารและการจัดการ ทางบัญชี ทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย […]

error: