สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (15-19 ก.ค.56)

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (15-19 ก.ค.56) Advertisement สมัครงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อัตราเงินเดือน : 15960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : [highlight]ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา[/highlight] Advertisement ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่บริหารการจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ๑. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม ผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ และบริหารงานด้านอื่น ๆ เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล […]

1 3 4
error: