สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (15-19 ก.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (15-19 ก.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมัครงาน

สมัครงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : [highlight]ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา[/highlight]

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่บริหารการจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
๑. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม ผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ และบริหารงานด้านอื่น ๆ เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครงานราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯอาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 6 ส.ค.56 ทางเว็บไซต์ http://www.ocpb.go.th หัวข้อ “การสมัครงาน”

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป /คุณสมบัติทั่วไป/เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: