โพลเผย คนรุ่นใหม่ 84.7% ทั่วไทย ต้องการยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร เหตุเปลืองงบ ละเมิดสิทธิ

Advertisement 26 ตุลาคม รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดเผยผลการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุถึง 25 ปี) ที่ศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและทุกภาคของประเทศ จำนวน 707 คน โดยมีคำถามว่า “ท่านคิดว่า ต้องมี หรือ ต้องยกเลิก การเกณฑ์ทหาร” Advertisement ​ผลการวิจัยพบว่า 1.คน Gen Z ต้องการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารสูงถึงร้อยละ 84.7 (598 คน) ยังต้องการให้มีการเกณฑ์ทหารเพียงร้อยละ 5.7 (40 คน) ไม่แสดงความเห็นร้อยละ 9.6 (68 คน) ผู้หญิงและเพศหลากหลายเกือบทั้งหมดสนับสนุนยกเลิกการเกณฑ์ทหาร 2. จากการเก็บข้อมูลเชิงลึก คน Gen Z ที่เห็นว่า ต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ให้เหตุผล เช่น บังคับเกณฑ์ทหารดับอนาคตดับฝันทำลายชีวิตทางธุรกิจของคนหนุ่ม บังคับเกณฑ์ทหารทำให้เสียโอกาสในหน้าที่การงาน บังคับเกณฑ์ทหารตัดโอกาสของครอบครัว สองปีที่เสียเวลาเปล่าในชีวิต […]

error: