โพลเผย คนรุ่นใหม่ 84.7% ทั่วไทย ต้องการยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร เหตุเปลืองงบ ละเมิดสิทธิ

26 ตุลาคม รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดเผยผลการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุถึง 25 ปี) ที่ศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและทุกภาคของประเทศ จำนวน 707 คน โดยมีคำถามว่า “ท่านคิดว่า ต้องมี หรือ ต้องยกเลิก การเกณฑ์ทหาร”

​ผลการวิจัยพบว่า
1.คน Gen Z ต้องการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารสูงถึงร้อยละ 84.7 (598 คน) ยังต้องการให้มีการเกณฑ์ทหารเพียงร้อยละ 5.7 (40 คน) ไม่แสดงความเห็นร้อยละ 9.6 (68 คน) ผู้หญิงและเพศหลากหลายเกือบทั้งหมดสนับสนุนยกเลิกการเกณฑ์ทหาร

2. จากการเก็บข้อมูลเชิงลึก คน Gen Z ที่เห็นว่า ต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ให้เหตุผล เช่น บังคับเกณฑ์ทหารดับอนาคตดับฝันทำลายชีวิตทางธุรกิจของคนหนุ่ม บังคับเกณฑ์ทหารทำให้เสียโอกาสในหน้าที่การงาน บังคับเกณฑ์ทหารตัดโอกาสของครอบครัว สองปีที่เสียเวลาเปล่าในชีวิต เป็นสิ่งที่แย่มาก ไม่เห็นว่าน่าภาคภูมิใจหรือมีอะไรดี หลายคนต้องเจ็บปวดจากการบังคับเกณฑ์ทหาร เปลืองงบประมาณของชาติ ละเมิดสิทธิมนุษยชน คนจำนวนมากไม่ได้ต้องการเป็นทหาร ต้องไม่บังคับ แต่ควรเป็นความสมัครใจแล้วเพิ่มเงินเดือนเพิ่มสวัสดิการ การสมัครใจเป็นทหารจะได้ทหารที่มีคุณภาพและศักยภาพ บังคับเกณฑ์ทหารเป็นที่มาของการคอรัปชั่นเรียกรับเงิน สร้างกองทัพสมัยใหม่โดยเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี ปรับปรุงพลทหารให้ไม่เป็นเบ๊รับใช้ปรนนิบัติคนอื่นบ้านนาย พลทหารไม่ใช่กรรมกร

กล่าวโดยสรุป คน Gen Z ยังเห็นความจำเป็นต้องมีพลทหาร มีกองทัพ แต่ต้องเป็นอาชีพของคนสมัครใจ สิ่งสำคัญคือต้องยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร แล้วเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการพลทหารอาชีพ ให้พลทหารรับใช้ชาติ ไม่ใช่เป็นคนรับใช้ใคร พลทหารไม่ใช่กรรมกร เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี จะทำให้จำนวนทหารของกองทัพไทยมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. สอดคล้องทัศนคติคน Gen Z ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาจาก 14 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ที่สำรวจเมื่อ 29 กันยายน 2565 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 63 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมปลาย อายุ 15-17 ปี ต้องการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารสูงถึงร้อยละ 84.1 (53 คน) ยังต้องการให้มีการเกณฑ์ทหารเพียงร้อยละ 6.3 (4 คน) ไม่แสดงความเห็นร้อยละ 9.5 (6 คน)

​ข้อมูลพื้นฐาน
​งานวิจัยทัศนคติของคน Gen Z ต่อ 5 ประเด็นคำถามนี้ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-16 กันยายน 2565 โดยเก็บจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ภาคกลางที่ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี อยุธยา ภาคเหนือที่พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี รวม 16 จังหวัด
​เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม : หญิง 422 คน (59.7%) ชาย 200 คน (28.3%) เพศหลากหลาย 85 คน (12.0%)
​โรงเรียนที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตภูมิภาคใด : กรุงเทพฯ 173 คน (24.5%) ภาคกลาง 272 คน (38.5%) ภาคเหนือ 62 คน (8.7%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 คน (10.6%) ภาคใต้ 125 คน (17.7%)
​มีผู้ไม่ตอบคำถามในข้อนี้รวม 1 คน ผู้ตอบคำถามข้อนี้ 706 คน

หมายเหตุ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยส่วนบุคคล ทัศนะจากงานวิจัยไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา

เชิญชวนร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สิงห์รังสิต สนามหลวง Walking Tour แล้วไปชมจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ในวัดพระแก้ว เสาร์ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากร รศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต และ อ.สฏฐภูมิ บุญมา ติดต่อสมัครได้ที่ Facebook: สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Discord: โรงเรียนสิงห์รังสิตซูซูรัน Instagram: @smopolsci_rsu ค่าสมัคร 300 บาท นักเรียนนักศึกษา 75 บาท

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: