กรมประมง เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน (8 – 31 ก.ค. 2556)

Advertisement กรมประมง เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน (8 – 31 ก.ค. 2556) Advertisement กรมประมง เปิดสอบข้าราชการและสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ :[highlight] ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) [/highlight]ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน Advertisement วุฒิที่ใช้สมัคร : ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : […]

error: