กรมประมง เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน (8 – 31 ก.ค. 2556)

กรมประมง เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน (8 – 31 ก.ค. 2556)

กรมประมง สมัครงาน

กรมประมง เปิดสอบข้าราชการและสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
[highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง[/highlight]

ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :[highlight] ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) [/highlight]ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน

วุฒิที่ใช้สมัคร : ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
ทักษะ/สมรรถนะ : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

การรับสมัครสอบ : สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองเจ้าหน้าที่ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม (ภายใน ม.เกษตรบางเขน)

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครกรมประมงเพิ่มเติม <<[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: