ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร (บัดนี้ – 1 ก.ย. 2556)

Advertisement ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร (บัดนี้ – 1 ก.ย. 2556)  ปฏิบัติงานที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ) Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   คุณสมบัติของผู้สมัครงาน คุณสมบัติวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ลักษณะงานและหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ Advertisement จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อให้มีทิศทางและรูปแบบการดำเนินการ (Business Model) ที่ชัดเจน รวมทั้งรักษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เจริญเติบโต สื่อสารแผนกลยุทธ์ให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลลัพธ์ เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผลสำเร็จหรือเพื่อการแก้ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งนำมาปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางธุรกิจเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ […]

error: