กทม. เปิดรับฟังความเห็น13ข้อ กรณี “ค่าขยะอัตราใหม่” ก่อนประกาศใช้ปี 67

Advertisement 4 ตุลาคม นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร เปิดรับฟังความคิดเห็นของร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. …. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย http://www.law.go.th Advertisement ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 เรื่อง วิธีการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นของร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. …. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 จากนั้นจะสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกอบการพิจารณาเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านการจัดระเบียบเมือง และสิ่งแวดล้อม ก่อนเสนอเข้าสภา กทม. พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ นี้ และเมื่อสภาฯ เห็นชอบ จึงจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้ข้อบัญญัติฉบับใหม่ภายในปี 2567 โดยยกเลิกฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและฉบับปี 2562 สำหรับประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 13 ข้อ […]

สภากทม.เห็นชอบ คงเก็บค่าขยะ20บาท อีก1ปี ยังไม่ปรับเป็น80บาท

14 กันยายน ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าฯกทม.) ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ต่อสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) ให้เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็น 20 บาท จากเดิมที่ กทม.จะเก็บค่าธรรมเนียม อัตราใหม่ 80 บาท ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของประชาชน จากภาวะค่าครองชีพสูงขึ้น นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ตามข้อบัญญัติฯ ปี 2562 ที่ใช้ค่าธรรมเนียม 80 บาท ไม่ได้เก็บตามนี้จริง เห็นว่าควรแก้ข้อบัญญัติฯ กลับไปปี 2548 ที่เก็บค่าธรรมเนียม 20 บาท นายนภาพล […]

error: