กทม. เปิดรับฟังความเห็น13ข้อ กรณี “ค่าขยะอัตราใหม่” ก่อนประกาศใช้ปี 67

4 ตุลาคม นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร เปิดรับฟังความคิดเห็นของร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. …. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย http://www.law.go.th

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 เรื่อง วิธีการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นของร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. …. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566

จากนั้นจะสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกอบการพิจารณาเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านการจัดระเบียบเมือง และสิ่งแวดล้อม ก่อนเสนอเข้าสภา กทม. พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ นี้ และเมื่อสภาฯ เห็นชอบ จึงจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้ข้อบัญญัติฉบับใหม่ภายในปี 2567 โดยยกเลิกฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและฉบับปี 2562

สำหรับประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 13 ข้อ ดังนี้

1.ท่านเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 300 บาท/ลูกบาศก์เมตร และอัตราค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 300 บาท/ลูกบาศก์เมตร มีความเหมาะสมหรือไม่

2.ท่านเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ประกอบด้วย อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 30 บาท/เดือน และอัตราค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป 30 บาท/เดือน มีความเหมาะสมหรือไม่

3.ท่านเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนด ประกอบด้วยอัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 10 บาท/เดือน และอัตราค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป 10 บาท/เดือน มีความเหมาะสมหรือไม่

4.ท่านเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วยอัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 60 บาท/หน่วย และอัตราค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป 60 บาท/หน่วย (1 หน่วยเท่ากับ 20 ลิตร) มีความเหมาะสมหรือไม่

5.ท่านเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วยอัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 3,250 บาท/หน่วย และอัตราค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป 4,750 บาท/หน่วย (1 หน่วยเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) มีความเหมาะสมหรือไม่

6.ท่านเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ประกอบด้วยอัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 125 บาท/ครั้ง และอัตราค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป 130 บาท/หน่วย มีความเหมาะสมหรือไม่

7.ท่านเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วยอัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 180 บาท/ครั้ง และอัตราค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป 190 บาท/หน่วย มีความเหมาะสมหรือไม่

8.ท่านเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วยอัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 245 บาท/หน่วย และอัตราค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป 250 บาท/หน่วย (1 หน่วยเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) มีความเหมาะสมหรือไม่

9.ท่านเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ประกอบด้วยอัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 300 บาท/เดือน และอัตราค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 480 บาท/เดือน มีความเหมาะสมหรือไม่

10.ท่านเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม ประกอบด้วยอัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 300 บาท/หน่วย และอัตราค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 480 บาท/หน่วย (1 หน่วย เท่ากับ 13 ลิตร หรือ 2 กิโลกรัม) มีความเหมาะสมหรือไม่

11.ท่านเห็นว่าค่าบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว ครั้งละ 3,000 บาท และกรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 15 บาท เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5,000 บาท มีความเหมาะสมหรือไม่

12.ท่านเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม ประกอบด้วยค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 75 บาท/ครั้ง และอัตราค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 8 บาท/หน่วย (1 หน่วย เท่ากับ 6.5 ลิตร หรือ 1 กิโลกรัม) มีความเหมาะสมหรือไม่ และ

13.ท่านเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว กรณีที่มีปริมาณเกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม ประกอบด้วยค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 75 บาท/หน่วย (1 หน่วยเท่ากับ 100 ลิตร หรือ 15 กิโลกรัม) และอัตราค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 8 บาท/หน่วย (1 หน่วย เท่ากับ 6.5 ลิตร หรือ 1 กิโลกรัม) มีความเหมาะสมหรือไม่

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ….. ตามลิงก์ https://www.law.go.th/listeningDetail?su ตั้งแต่วันนี้-16 ตุลาคม 2566 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2203-2935

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: